ආර්ථික විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්තරය (මුලික සංකල්ප ) - 13-වසර ආර්ථික විද්‍යාව

ආර්ථික විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්තරය (මුලික සංකල්ප )

 

 ආර්ථික විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න

ප්‍රශ්න සංඛ්‍යාව : 10 යි.                                                                                       

කාලය : පැය 03 යි.

 

01.විෂයයේ ස්වභාවය,ක්‍රමවේදය සහ විෂය ක්ෂේත්‍රය වෙත අවධානය යොමු කරමින් ආර්ථික විද්‍යාව විෂය පිළිබද විග්‍රහයක් කරන්න.

 

02.

1.ආවස්ථික පිරිවැය යනුවෙන් හැදින්වෙන්නේ කුමක්දැයි යන්න පැහැදිලි කරන්න.

2.කල්පිත සංඛ්‍යා දත්ත යොදා ගනිමින් නිෂ්පාදන හැකියා වක්‍ර ගොඩ නංවා එම දත්ත අනුව ආවස්ථික පිරිවයේ හැසිරීම පැහැදිලි කරන්න.

 

03.”මුලික ආර්තික ප්‍රශ්න ඕනෑම ආරථික ක්‍රමයකට පොදු වන නමුත් විසදුම් ලබා ගන්නා ආකාරය වෙනස් වේ.”සාකච්චා කරන්න.

 

04.තරගකාරී වෙළදපොලක x නමැති භාණ්ඩයේ ඉල්ලුම කෙරෙහි බලපාන සාධක සහ ඉල්ලුම් ප්‍රමාණය අතර පවතින ශිතික සම්බන්ධතාව පහත සදහන් සමීකරණය ඇසුරින් ගණනය කර ඇත.

Qdx=2000-10px+15py-20pz+2/3y

මෙම භාණ්ඩයේ සැපයුම් සමීකරණය පහත පරිදි වේ.

Qsx=-500+15px

මෙම වෙලදපොලේ

 py=රු.10/=   pz=රු.20/= සහ Y=රු.2000/= ලෙස තීරණය වී පවතින බව සැලකිල්ලට ගන්න.

1.x භාණ්ඩයේ සමතුලිත මිල සහ ප්‍රමාණය ගණනය කරන්න.

2.සමතුලිත අවස්ථාවේදී මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය,සැපයුම් නම්‍යතාවය,හරස් ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය සහ ආදායම් ඉල්ලුම් නම්‍යතාවය ගණනය කරන්න.

3.මෙම වෙළදපොලට රජය මැදිහත් වී නිෂ්පාදකයින්ගෙන් රු.10/= ක ඒකක වක්‍ර බද්දක් අය කරයි නම් නව සමතුලිත මිල හා ප්‍රමාණය කොපමණද?නිෂ්පාදකය සහ පාරිභෝගිකයා අතර බදු බර බෙදී යන්නේ කෙසේද?

4.නැවත වෙළදපොලට රජය මැදිහත් වී නිෂ්පාදකයින්ට රු.15/= ක ඒකක සහනාධාරයක් සපයයි  නම් නව සමතුලිත මිල හා ප්‍රමාණය කොපමණද?නිෂ්පාදකය සහ පාරිභෝගිකයා අතර සහනාධාරයේ වාසි බෙදී යන්නේ කෙසේද?

5.මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතා සංගුනකයේ අගය වෙනස් වීමක් සමග බදු බර බෙදී යෑම වෙනස් වන්නේ කෙසේද?

 

 

පිළිතුරු සැකැස්ම

1.විෂයයේ ස්වභාවය - ආර්ථික විද්‍යාව සාමාජිය විද්‍යා විෂයකි.ඒ පිළිබද පැහැදිලි කල යුතුය.

ක්‍රමවේදය - නිගමනාත්මක,ප්‍රත්‍යක්‍ෂ මූලික ක්‍රම පිලිබදවත් යථානුරුපි හා අභිමතනුරුපි ප්‍රකාශ පිලිබදවත් පැහැදිලි විය යුතුය.

විෂය ක්ෂේත්‍රය - සාර්ව ආර්ථික විද්‍යාව හා සුක්‍ෂම ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබද පැහැදිලි කළ යුතුය.

 

2.

1.ආවස්ථික පිරිවැය යනුවෙන් හැදින්වෙන්නේ විකල්ප ප්‍රයෝජන අතරින් එක් විකල්පයක් තෝරා ගත් විට ඒ සදහා අහිමි වන ඊලග හොදම විකල්පයේ මුල්‍යමය වටිනාකමයි.

2.වැඩිවන ආවස්ථික පිරිවැයක් මුලයට අවතලව පිහිටන ලෙසටත්,හීනවන ආවස්ථික පිරිවැයක් මුලයට උත්තලව  පිහිටන ලෙසටත්,ස්ථාවර ආවස්ථික පිරිවැයක් සරළ රේඛාවක් ලෙස පිහිටන ලෙසටත් සංඛ්‍යා දත්ත භාවිතා කර නිර්මාණය කල යුතුය.

 

  • වෙළදපොල ආර්ථික පද්ධතිය

කුමක් කොපමණ නිපදවන්නේද? - වැඩි ලාභයක් උපයා ගත හැකි භාණ්ඩ හා සේවා නිපදවීමට සම්පත් බෙදා වෙන් කරයි. භාණ්ඩ වෙලදපොලේ මිල ගණන් උපයෝගී කර ගනියි.

කෙසේ නිපදවන්නේද? - අවම පිරිවැයක් වැයවන නිෂ්පාදන ශිල්ප ක්‍රමය තෝරා ගනී. සාධක වෙලදපොලේ මිල ගණන් උපයෝගී කර ගනියි.

කා සදහා නිපදවන්නේද? - ක්‍රය ශක්තියෙන් ඉහළ පුද්ගලයන් සදහා  භාණ්ඩ හා සේවා නිපදවයි. භාණ්ඩ හා සාධක වෙලදපොලේ මිල ගණන් උපයෝගී කර ගනියි.

ඉහත සදහන් කරුණු විස්තර විය යුතුය.

 

  • සැළසුම්ගත ආර්ථික පද්ධතිය

කුමක් කොපමණ නිපදවන්නේද? - කුමක් නිපදවන්නේද යන්න මධ්‍යගත සැලසුම් මණ්ඩලය තීරණය කර කොපමණ ප්‍රමාණයක් නිපදවිය යුතුද යන්න නිෂ්පාදන ආයතන වලට දැනුම් දෙයි.

කෙසේ නිපදවන්නේද? - නිෂ්පාදන ශිල්ප ක්‍රමය මධ්‍යගත සැලසුම් මණ්ඩලය තීරණය කරයි.

කා සදහා නිපදවන්නේද? - රටේ සමස්ත ජනතාව හට නිෂ්පාදනය කරයි.

ඉහත සදහන් කරුණු විස්තර විය යුතුය.

 

  • මිශ්‍ර ආර්ථික පද්ධතිය

වෙළදපොල ආර්ථික පද්ධතියක හා සැළසුම්ගත ආර්ථික පද්ධතියක ලක්ෂණ මිශ්‍රව පවතී.

කුමක් කොපමණ නිපදවන්නේද? - පුද්ගලික අංශය වැඩි ලාභයක් උපයා ගත හැකි භාණ්ඩ හා සේවා නිපදවීමට සම්පත් බෙදා වෙන් කරන අතර රාජ්‍ය අංශය කුමක් නිපදවන්නේද යන්න මධ්‍යගත සැලසුම් මණ්ඩලය තීරණය කර කොපමණ ප්‍රමාණයක් නිපදවිය යුතුද යන්න නිෂ්පාදන ආයතන වලට දැනුම් දෙයි.

කෙසේ නිපදවන්නේද? - පුද්ගලික අංශය අවම පිරිවැයක් වැයවන නිෂ්පාදන ශිල්ප ක්‍රමය තෝරා ගන්නා අතර රාජ්‍ය අංශය නිෂ්පාදන ශිල්ප ක්‍රමය මධ්‍යගත සැලසුම් මණ්ඩලය තීරණය කරයි.

කා සදහා නිපදවන්නේද? - පුද්ගලික අංශය ක්‍රය ශක්තියෙන් ඉහළ පුද්ගලයන් සදහා  භාණ්ඩ හා සේවා නිපදවන අතර රාජ්‍ය අංශය රටේ සමස්ත ජනතාව හට නිෂ්පාදනය කරයි.

 

  • සාම්ප්‍රධායික ආර්ථික පද්ධතිය

කුමක් කොපමණ නිපදවන්නේද? - අතීතයේ සිදු කල නිෂ්පාදනයම වර්තමානයේදීද නිපදවයි.

කෙසේ නිපදවන්නේද? - නොදියුණු ශිල්ප ක්‍රම භාවිතා කරයි.

කා සදහා නිපදවන්නේද? - ස්වයං පරිභෝජනය සදහා නිපදවයි.

 

උසස් පෙළ
ආර්ථික විද්‍යාව
(සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ)
තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති
071-7556342 (කොළඹ/ගම්පහ අවට පමණි)

(විශ්වවිද්‍යාල සිසුවෙකු විසින් මෙහෙයවයි)