ආර්ථික විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්තරය (නිෂ්පාදන ශ්‍රිත ඇසුරින් ) - 13-වසර ආර්ථික විද්‍යාව

ආර්ථික විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්තරය (නිෂ්පාදන ශ්‍රිත ඇසුරින් )

 

 ආර්ථික විද්‍යාව

ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න

ප්‍රශ්න සංඛ්‍යාව : 10 යි.                                                                                        කාලය : පැය 03 යි.

05.

1.කෙටිකාලින නිෂ්පාදනයේ අවධි බෙදා දක්වා,තර්කනුකුලව කටයුතු කරන නිෂ්පාදකයෙක් තම නිෂ්පාදනය පවත්වා ගන්නා අවධිය කුමක්දැයි පැහැදිලි කරන්න.

2.ස්ථාවර යැයි උපකල්පනය කල සාධක වෙනස් වූ විට නිෂ්පාදන ශ්‍රිතයට කුමක් සිදුවේද?එම වෙනස නිෂ්පාදන අවධිවල මායිම්වලට කෙසේ බලපාන්නේද?

 

06.නිෂ්පාදන ආයතනයක කෙටිකාලින මුළු පිරිවැය ශ්‍රිතයේ ලක්ෂ කිහිපයක් පහතින් දැක්වේ.

      Q                     TC

0                            10000

100                         15000

125                         16000

145                         17000

160                         18000

170                         19000

175                         20000

178                         21000

180                         22000

1.ඉහත වගුවේ දත්ත උපයෝගී කර ගෙන TFC,TVC,AFC,AVC,AC,MC  සොයන්න.

2.කෙටිකාලින AVC වක්‍රය සහ AC වක්‍රය අතර පවතින සම්බන්ධතාව සහ AVC, AC සහ MC වක්‍ර අතර පවතින සම්බන්ධතාව රුප සටහන් ඇසුරින් පැහැදිලි කරන්න.

3.පිරිවැය ශ්‍රිත වියුත්පන්න ශ්‍රිත වශයෙන් හදුන්වන්නේ කුමක් නිසාදැයි පැහැදිලි කරන්න.

 

 

07.”කෙටිකාලින සාමාන්‍ය පිරිවැය වක්‍රය “U”හැඩයක් ගනු ලබන්නේ හීනවන ආන්තික ඵලදා නියමය මත වන අතර දිගු කාලින සාමාන්‍ය පිරිවැය වක්‍රය “U” හැඩයක් ගනු ලබන්නේ පරිමනානුකුල ඵල පිළිබද නියමය මතය”සාකච්චා කරන්න.

 

08.

1.උපකල්පන පදනම් කරගනිමින් පූර්න තරගකාරී වෙළද පොලක පවතින ලක්ෂණ පැහැදිලි කරන්න.

2.” පූර්න තරගකාරී ආයතන කෙටිකාලයේදී විවිධ වර්ගයේ ලාභ උපයන අතර දිගුකලයේදී උපයනු ලබන්නේ ප්‍රමාණික ලාභ පමණි.”පැහැදිලි කරන්න.

3.පූර්න තරගකාරී ආයතනයක කෙටි කාලින සැපයුම් වක්‍රය ලබන්නේ කෙසේද?

 

09.ඒකාධිකාරී ආයතනයක ආන්තික අයභාර වක්‍රයේ සහ ආන්තික පිරිවැය වක්‍රයේ ලක්ෂ්‍ය කිහිපයක් පහතින් දැක්වේ.

Q             MR         MC

10           100         25

30           75           50

50           50           75

70           25           100

1.ආයතනයේ ඉල්ලුම් වක්‍රය,ආන්තික අයභාර වක්‍රය,සාමාන්‍ය පිරිවැය වක්‍රය සහ ආන්තික පිරිවැය වක්‍රය ප්‍රස්ථාරගත කරන්න.

2.ආයතනයේ සමතුලිත නිමැවුම,සමතුලිත මිල සහ ලාභය ගණනය කරන්න.

3.”ඒකාධිකාරී ආයතනයක් නිතරම මිල සහ නිමැවුම තීරණය කරනුයේ මිල ඉල්ලුම් නම්‍යතාව එකට වඩා වැඩි අවස්ථාවලදීය.”හේතු පැහැදිලි කරන්න.

 

10.” පූර්න තරගකාරී ආයතනයක සහ ඒකාධිකාරී ආයතනයක කෙටිකාලින සහ දිගුකාලින සමතුලිතතාවය සදහා අවශ්‍ය වනුයේ එකම කොන්දේසිය වේ.නමුත් සමතුලිත වන විට තීරණය වන මිල සහ නිමැවුම එකිනෙකින් වෙනස් වේ.”රුප සටහන් ආශ්‍රිතව පැහැදිලි කරන්න.

 

පිළිතුරු සැකැස්ම

 

05.

1.පළමු අවධිය MP,AP ශුන්යයේ සිට AP උපරිම වන ලක්ෂය දක්වා.දෙවන අවධිය AP උපරිම වන ලක්ෂයේ සිට MP ශුන්‍ය වන අවස්ථාව දක්වා.තෙවන අවධිය MP ඍන වන අවස්ථාව.

තර්කනුකුලව කටයුතු කරන නිෂ්පාදකයෙක් තම නිෂ්පාදනය පවත්වා ගන්නා අවධිය දෙවන අවධියයි.ඉහත කරුණු විස්තර විය යුතුය.

2.ස්ථාවර යැයි උපකල්පනය කල සාධක වෙනස් වූ විට නිෂ්පාදන ශ්‍රිතය විතැන් වේ. ස්ථාවර යැයි උපකල්පනය කල සාධක දෙකකි.එනම් සාධක මිල ගණන් ස්ථාවර බවත්,නිෂ්පාදන ශිල්ප ක්‍රමය ස්ථාවර බවත්ය. ස්ථාවර යැයි උපකල්පනය කල සාධක වෙනස් වූ විට නිෂ්පාදන අවධිවල මායිම්වලට කිසිවක් සිදු නොවේ.

 

AVC, AC හි අවම ලක්ෂ හරහා MC වක්‍ර ගමන් කරයි. AC,AVC පහල බසිනවට වඩා වැඩි වේගයකින් MC පහල බසී. AVC,AC ඉහළ නගිනවාට වඩා වැඩි වේගයකින් MC ඉහළ නගියි.

3.පිරිවැය ශ්‍රිත වියුත්පන්න ශ්‍රිත වශයෙන් හදුන්වන්නේ නිෂ්පාදන ශිතයට නිෂ්පාදන සාධක මිල ගණන් එක් කිරීමෙන් පිරිවැය ශ්‍රිත වියුත්පන්න කරනු ලබයි.කෙටි කාලය හා දිගු කාලය ඇසුරින් පැහැදිලි විය යුතුය.

 

1.TFC යනු ස්ථාවර අගයකි.එනම් ප්‍රමාණය 0 ඇත්තේ TFC පමණි.එම නිසා TFC = 10000

TVC = TC – TFC ,

AFC = TFC/Q

AVC = TVC/Q

AC = TC/Q

MC = TC වෙනස /Q වෙනස

2.කෙටිකාලින AVC වක්‍රය සහ AC වක්‍රය ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ “U”හැඩයක් ගනු ලබයි. AC ට පහලින් AVC පිහිටයි. AC පහල බසිනවට වඩා වැඩි වේගයකින් AVC පහල බසී. AVC ඉහළ නගිනවාට වඩා වැඩි වේගයකින් AC ඉහළ නගියි. AVC අවම වන ලක්ෂයට වඩා දකුණු පස ලක්ෂයකින් AC අවම වේ.එයට හේතුව වන්නේ AC තුල AFC ද අඩංගු බැවිණි.ඉහත කරුණු පැහැදිලි විය යුතුය.රුප සටහනකින් පෙන්විය යුතු වේ.AVC, AC සහ MC වක්‍ර ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ “U”හැඩයක් ගනු ලබයි. රුප සටහනකින් පෙන්විය යුතු වේ.

 

උසස් පෙළ
ආර්ථික විද්‍යාව
(සිද්ධාන්ත/පුනරීක්ෂණ)
තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති
071-7556342 (කොළඹ/ගම්පහ අවට පමණි)

(විශ්වවිද්‍යාල සිසුවෙකු විසින් මෙහෙයවයි)