5-වසර - සිංහල - 4,5 ශේණි දරුවන් විසින් ප්‍රගුණකළ යුතු අත්‍යාවශ්‍ය ඉගෙනුම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සිංහල ,ඉංග්‍රීසි,දෙමළ,ගණිතය,පරිසරයය.
කේත අංකය : 34


නිරෝෂා මිහිරානි විසින් 2017-04-05 දින සිංහල විෂයට අදාලව ලියන ලදි


පිළිතුරු සපයන්න ඇතුළත් වන්න
ඔබ මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් විය යුතුයි.

4,5 ශේණි දරුවන් විසින් ප්‍රගුණකළ යුතු අත්‍යාවශ්‍ය ඉගෙනුම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සිංහල ,ඉංග්‍රීසි,දෙමළ,ගණිතය,පරිසරයය.


ප්‍රශ්න ගණන : 35 යි. | එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 3 යි. | සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 15 | ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 35
ප්‍රශ්න ගණන : 35
එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 3
සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 15
ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 35

 

 සිංහල .දෙමළ, ඉංග්‍රීසි, ගණිතය,පරිසරය .4 , 5 ශ්‍රේණි දරුවන් විසින් ප්‍රගුණ කල යුතු අත්‍යවශ්‍ය ඉගෙනුම් ප්‍රශ්න පත්‍ර

 


ප්‍රශ්න අංක 01

සරල කවියක් කියවා තේරුම් ගැනීම.

මෙම කවිය සම්බන්ධයෙන් 1 සිට 3 දක්වා අසා ඇති ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.

 කොළේ කොළේ දමා කුඩා නිවස            හදන්නේ

මගේ දයා බිරිද නිතර එය                      සරසන්නේ

රැළේ රැළේ පුළුන් දමා යහන                    සදන්නේ

අගේ මටයි ළදරුවනේ  එය               නොකඩන්නේ

මෙම කවියෙන් කියවන කුඩා නිවස කුමක්ද?

ප්‍රශ්න අංක 02

මෙම කවියෙන් කුඩා ළමුන් ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ කුමක්ද?

ප්‍රශ්න අංක 03

දයාබර බිරිද නිතර සිදු කරන කාර්ය වන්නේ?

ප්‍රශ්න අංක 04

උක්තාඛ්‍යාත පද සම්බන්ධ අවබෝධය.

4 සිට 7 දක්වා ඇති ප්‍රශ්න සදහා හිස් තැනට යෙදීය යුතු වචනය තෝරන්න.

මම දින පතා පාසල් ...............

ප්‍රශ්න අංක 05

අපි ජාතික ගීයට ගරු .............

ප්‍රශ්න අංක 06

........ මගේ ඇදුම් සෝදා ගනිමි .

ප්‍රශ්න අංක 07

........ නිතරම හොද වචන කතා කරමු

ප්‍රශ්න අංක 08

අලුයම අවදි වී වැඩ ආරම්භ කරමු

මෙම වාක්‍ය තුල කොමාව (  , )  ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ ( ? ) නැවතීමේ තිත ( . )  යෙදෙන අවස්ථාවන් වන්නේ. 

ප්‍රශ්න අංක 09

මම පංතියට එන්නද

මෙම වාක්‍ය තුල කොමාව (  , )  ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ ( ? ) නැවතීමේ තිත ( . )  යෙදෙන අවස්ථාවන් වන්නේ. 

ප්‍රශ්න අංක 10

කෙසෙල් අන්නාසි දිවුල් වැනි පලතුරු බොහොමයක් කමල්ගේ ගෙවත්තේ ඇත

මෙම වාක්‍ය තුල කොමාව (  , )  ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ ( ? ) නැවතීමේ තිත ( . )  යෙදෙන අවස්ථාවන් වන්නේ. 

ප්‍රශ්න අංක 11

ඉංග්‍රීසි භාෂාව එදිනෙදා කට යුතු වලට යොදාගැනීම හා තේරුම් ගැනීම.

පහත 11 සිට 13 තෙක් දක්වා ඇති විධාන ඇසුණු විට ඔබ කල යුතු දේ කුමක්ද?

Clean the black board, Please. ( ක්ලීන් ද බ්ලැක් බෝර්ඩ් ප්ලීස් )

ප්‍රශ්න අංක 12

Stand Up please (ස්ටෑන්ඩ් අප් ප්ලිස්).

ප්‍රශ්න අංක 13

Come Into the Classroom (කම් ඉන්ටු ද ක්ලාස් රූම්).

ප්‍රශ්න අංක 14

14 සිට 16  දක්වා ඇති එදිනෙදා භාවිත වන  දෙමල වචන වලට අදාල තේරුම කුමක්ද?

 வரவேற்கிறோம் ( වනක්කම්)

ප්‍රශ්න අංක 15

ஒரு நல்ல நாள் (ඔරු නල්ල නාල්)  

ප්‍රශ්න අංක 16

பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்(  පිරන්ද  නාල් වාල්තුක්කල්) 

ප්‍රශ්න අංක 17

තමාගේ සහ අවට පරිසරයේ පිරිසිදු කම ගැන උනන්දු වීම.

17 සිට 21 දක්වා සදහන්ව ඇති දේවල් පිරිසිදුව තබා ගැනීමට ඔබ කල යුතු දේ තෝරා ගන්න.

ඇදුම් පිරිසිදුව තබා ගැනීම සදහා

ප්‍රශ්න අංක 18

පන්ති කාමරය තුල වැටුණු කොළ කැබලි.

ප්‍රශ්න අංක 19

නිය පිරිසිදුව තබා ගැනීම සදහා.

ප්‍රශ්න අංක 20

නිතර ජලය රැදෙන  මදුරුවෝ බෝවන භාණ්ඩ.

ප්‍රශ්න අංක 21

දත් පිරිසිදුව තබා ගැනීම සදහා

ප්‍රශ්න අංක 22

සංඛ්‍යා හා වටිනාකම් හදුනා ගැනීම

  ඉලක්කම් තුනේ සංඛ්‍යාවක් හදුනාගෙන කියවන්න.

22 සිට 23 දක්වා ඇති සංඛ්‍යා අකුරින් ලියා ඇති වචනය තෝරන්න.

198

ප්‍රශ්න අංක 23

276

ප්‍රශ්න අංක 24

සංඛ්‍යා රටා තේරුම් ගැනීම

24 සිට 25 දක්වා සංඛ්‍යා රටා වල හිස් තැනට එන ඉලක්කම තෝරා ගන්න.

 පොදු අන්තරය 3 වේ. 2,4,7, 9......

ප්‍රශ්න අංක 25

පොදු අන්තය 5 වේ. 5, 10, ..... 20, 25.

ප්‍රශ්න අංක 26

 

වටිනා කම් හදුනා ගෙන මිල ගණන කිරීම.

27 සිට 28  දක්වා ඇති නෝට්ටු වලින් සදහන් කර ඇති භාණ්ඩය මිල දී ගත් විට ඉතිරි වන මුදලේ වටිනා කම තෝරන්න.

 

රුපියල් 20 නෝට්ටුවක් ලබා දී  රුපියල් 3 ක බැලුම් බෝලයක් මිලදී ගත් විට ඔබට ලැබෙන ඉතිරි මුදල වන්නේ?

ප්‍රශ්න අංක 27

රුපියල් 50ක නෝට්ටුවක් ලබා දී රුපියල් 35 ක පොතක් මිලදී ගත් විය ලැබෙන ඉතිරි මුදල වන්නේ?

ප්‍රශ්න අංක 28

රුපියල් 100  සියයේ නෝට්ටුවක් ලබා දී රුපියල් 40 පාට පෙට්ටියක් ලබා ගත් විට ඉතිරි මුදල වන්නේ?

ප්‍රශ්න අංක 29

පරිසරයේ ශාක සහ සතුන් පිලිබදව අවබෝදයක් ලබා ගැනීම

29 සිට 32 දක්වා ඇති ප්‍රශ්න සදහා නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න.

වැල් ආකාරයෙන් පවතින, තිතත් රසයක් දැනෙන , ඵලය පමණක් ආහාරයට ගන්න ශාකයක් වන්නේ?

 

ප්‍රශ්න අංක 30

ශාක කොටස් පමණක් ආහාරයට ගන්න සතකු හා  මස් පමණක් ආහාරයට ගන්න සතකු වන්නේ?

ප්‍රශ්න අංක 31

විශාල ගසක් ලෙස ඇති ශාකයක් , කුඩා පදුරු ලෙස ඇති ශාකයක් ,වැලක් ලෙස ඇති ශාක වර්ග 3 තෝරන්න.

ප්‍රශ්න අංක 32

පිනා යන සතකු, පියාසර කරන සතකු , ඇවිද යන සතකු, බඩගාගෙන සතකු මෙම  කාර්යන් සිදුකරන සතුන් 4 වන්නේ?

ප්‍රශ්න අංක 33

එදිනෙදා කට යුතු වලදී ඉංග්‍රීසි භාෂාව භාවිතයට හුරුවීම.

පහත 33 සිට 34 තෙක්  ඉල්ලීම් වල සිංහල අදහස තෝරන්න.

May I Com in (මේ අයි කමිඉන්)

ප්‍රශ්න අංක 34

May I go out (මේ අයි ගෝ අවුට් )

ප්‍රශ්න අංක 35

හොද දරුවකු ලෙස ඔබ නොකළ යුත්තේ ?