ආහාරවල අඩංගු පෝෂක කොටස් ගැන දැන ගනිමු - 5-වසර සිංහල

ආහාරවල අඩංගු පෝෂක කොටස් ගැන දැන ගනිමු

අපී ආහාරයට ගන්නා ආහාරවල අඩංගු පෝෂක කොටස් ගැන දැන  ගනිමු

 

ප්‍රෝටීන්                       -ශරීර වර්ධනය සදහා ප්‍රෝටීන් පෝෂකය අවශ්‍ය වේ.ප්‍රෝටීන් බහුලව අඩංගු ආහාර ලෙස බිත්තර   .මාළු ,පරිප්පු,දබල,බෝංචි උදාහරණ ලෙස දැක්විය හැකිය.      

 

කබෝහයිඩේට්        - ශරීරයට අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා දීම මෙමගින් ඉටු  වේ  කබෝහයිඩේට් අඩංගු ආහාරවලට උදාහරණ  ලෙස බත් ,සිනි ,පාන් ,අල .හකුරු, කිරිපිටි  හා  බත් හදුන්වා දිය හැකිය

 

විටමින්                   -රෝගවලින් ශරීරය ආරක්ෂා කර ගැනීමට විටමින් උපකාරී වේ .විටමින් වර්ග වලට උදාහරණ ලෙස   එළවලු ,පලතුරු ,පළා වර්ග හා කහ පැහැති  එළවළු වර්ග නම් කළ හැකිය

 

ඛනිජ ලවණ             - දත් හා අස්ථි වර්ධනයට රෝගවලින් ආරක්ෂා    වීමට උදව් වේ .පළා වර්ග ,කරවල .කුඩා මාළු හා   අයඩින් ම්ශ්‍ර ලුණු මේවාට උදාහරණ ලෙස දැක්විය   හැකිය.

 

මේදය                        -ශරිරයට අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා දීම ,ශරිර උෂ්ණත්වය හරියාකාරව තබා ගැනීමට මේදය    උපකාරී වේ.බටර් ,මාගරින් ,රට කජු ,චීස් යන   ද්‍රව්‍ය මේදය සහිත ආහාර වලට නිදසුන්ය.