ක්‍රියාපද හා විශේෂණ පද - 5-වසර සිංහල

ක්‍රියාපද හා විශේෂණ පද

ක්‍රියාපද

කිරීමක් හෝ සිදුවීමක් ක්‍රියාපද වශයෙන් හැඳින්වෙයි.එමෙන්ම ක්‍රියාපද ද විවිධ වර්ග අනුව වර්ග 05 කි. ඒවා නම් පහත පරිදි වේ.

 1. පුර්ව ක්‍රියා- බලා ,නටා , දුව ,පැන ,ඇවිද ,ගසා ,කඩා ,නෙළා ,ගයා ,නැග
 2. ප්‍රයෝජ්‍ය ක්‍රියා - යොදවයි, කරවයි, නටවයි, ලියවයි, සිටුවයි
 3. මිශ්‍ර ක්‍රියා - බලමින්, රඟමින්, ගයමින්, පන්මින්, කඩමින්, නෙළමින්
 4. විධි ක්‍රියා - නටනු, නොසෙල්වෙනු, ලබා දෙනු, දුවපන් ,පැනපන්, බලපන්
 5. ආශිර්වාද ක්‍රියා - ජය වේවා, සෙත් වේවා, දිනේවා ,බැබළේවා
 • තවද මෙම ක්‍රියාපද ඒකවචන හා බහුවචන වශයෙන් බෙදේ.ඒ වගේම අතීත කාල ඒකවචන,බහුවචන යනුවෙන්ද බෙදේ.පහත දැක්වෙන්නේ ඒක වචන හා බහු වචන ආකාරයට බෙදීමයි.

දුවයි - දුවති

කරයි - කරති

කයි - කති

යයි - යති

පනියි - පනිති

නටයි - නටති

ගයයි - ගයති

සෝදයි - සෝදති

බොයි - බොති

ලියයි - ලියති

නළවයි- නළවති

 බුරයි- බුරති

 • පහත දැක්වෙන්නේ අතීතකාල පුරුෂ ලිංග ක්‍රියා පද වලට යෙදනෙ ආකාරයයි.

බැලුවේය- බැලුවෝය

දිවගියේය - දිවගියෝය

නැටුවේය - නැටුවෝය

ගැයුවේය - ගැයුවෝය

ලිව්වේය - ලිව්වෝය

කළේය - කළෝය

 • පහත දැක්වෙන්නේ අතීතකාල ස්ත්‍රී ලිංග ක්‍රියාපද වලට යෙදෙන ආකාරයයි.

ගියාය - ගියෝය

ලිව්වාය - ලිව්වෝය

දුටුවාය - දුටුවෝය

නැටුවාය - නැටුවෝය

නෙළුවාය - නෙළුවෝය

විකුණුවාය - විකුණුවෝය

පුරුෂ වායෙන් ද බෙදෙය‍ි.

 • උත්තම පුරුෂ ඒකවචන - දුවමි, නටමි
 • උත්තම පුරුෂ බහුවචන - දුවමු, නටමු
 • මධ්‍යම පුරුෂ ඒකවචන - බලහි,නටහි
 • මධ්‍යම පුරුෂ බහුවචන - බලහු, කියහු
 • ප්‍රථම පුරුෂ ඒකවචන - ලියයි, පනියි
 • ප්‍රථම පුරුෂ බහුවචන - ලියති, පනිති

ඒකවචන හා බහුවචන

ඒකවචන     බහුවචන

මම             අපි             

ඇතා           ඇත්තු

ගැහැනිය       ගැහැනි         

ළමයා          ළමයි

ගුරුවරයා      ගුරුවරු         

මිනිසා          මිනිස්සු

මුවා            මුවෝ           

මාළුවා         මාළුවෝ

පොත          පොත්           

කපුටා          කපුටෝ්            

ගොනා         ගොන්නු       

රජ්ජුරුවෝ    රජවරු

බිසෝ          බිසෝවරු              

 තොප්පිය       තොප්පි

ගස             ගස්             

මැස්සා          මැස්සෝ

පින්තූරය       පින්තූර     

බල්ලා          බල්ලෝ         

පැළය           පැළ

පැන්සල        පැන්සල්       

ගෙදර            ගෙවල්

නංගි            නංගිලා         

පාසල           පාසල්

පොත           පොත්         

අම්මා           අම්මලා

   නාම පද වර්ග කීිපයකට බෙදේ. ඒ පිළිිබද අවබෝධය ලබා ගනිමු.

01.ස්ථාන නාම - ගම,වත්ත, රට,නගරය, පන්සල,රෝහල, පාසල, නුවර, කුඹුර, ඉන්දියාව, අප්‍රිකාව, ගෙවත්ත

02.පුද්ගල නාම - නිමල්,නිලූකා, අමල්, සුනිල්, බිනුර, ඩිලන්කා,ලක්ෂිත 

03.සත්ව නාම - සිංහයා, බල්ලා,නරියා, නයා, පිඹුරා, දිවියා 

04. ද්‍රව්‍ය නාම - පැන්සල, පුටුව, පෑන, ගල, මල, යතුර

05.ජාති නාම - සිංහල,දෙමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර්, මැලේ

06.ක්‍රියා නාම - බලන්නා, නමදින්නා, ලියන්නා, පනින්නා, දුවන්නා, කියවන්නා 

07.සර්ව නාම - ඔහු, ඇය, මම, අපි, තමුසේ, ඔවුහු, නුඹ, තෝ, තී, තා 

විශේෂණ පද

යම් ඕනෑම දෙයක් හැදින්වීමේදී යම්කිසි ගුණයක් හෝ වෙනත් ඕනෑම දෙයක් ප්‍රකාශ කරන විට යොදනු ලබන පද ,විශේෂණ පදය. උස, මිටි, හොඳ, නරක ,උගත්,ශීලාචාර, දඟකාර, පිිස්සු, කැකුළු, පැරණි, ලස්සන, කැත, පරවූ, විකසිත,  මහත, මෝඩ, නූගත් ,කෙට්ටු, ක්‍රියාශීලී, පණ්ඩිත, පිස්සු, මැලවුණු, කම්මැළි, සුදු, කළු, රතු, සුවඳ, ගඳ,ලඟ ...

උදා -: දිග ලීය ,කොට ළමයා, රතු ගවුම, සුද පූසා, ලස්සන මල,ක්‍රියාශීලී මහත්මයා 

ස්ත්‍රී ලිංග         පුරුෂ ලිංග

සෙබඩ -මොනරා

නැන්දා    -     මාමා

හංසධේනුව-    හංසයා

බිරිය      -     සැමියා

සැතිරිය   -    සතුරා

බැමිණිය  -   බමුණා

අක්කා    -   අයියා

බැළලි    -   බළලා

අම්මා    -    තාත්තා

ගැහැනිය -   පිරිමියා

කොටි දෙන - කොටියා

වහලිය    -   වහලා

නංගි      -    මල්ලි

කිරිල්ලී   - කුරුල්ලා

වැලහින්න - වලහා

කපුටිය   -   කපුටා

සෙබලිය  - සෙබලා

කැකුළි    - කැකුළා

මනාලි     -  මනාලයා

සිටු දේවිය  - සිටුවරයා

ලේලි    -    බෑණා

කිවිඳිය   -   කවියා

මැහැල්ල - මහල්ලා

වැඳිරිය   -   වඳුරා

ගායිකාව -   ගායකයා 

වෙළඹ   -   අශ්වයා

තෙරණිය -  තෙර

මැස්සී     -  මැස්සා

ගුරුතුමිය  -  ගුරුතමා

යෙහෙළිය - යහළුවා

වහල්ය    -  වහලා

දරුවා      -  දැරිය

සේවිකාව -  සේවකයා

නංගි      -   මල්ලි

නංගියේ මල්ලියේ මේ ක්‍රියා පදයි විශේෂණ පදයි හොදින් පාඩම් කර 05 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය හොඳින් මුුහුණදීලා මේ විභාගය සාර්ථක කර ගන්න.coolsmile