තේරවිලි - 5-වසර සිංහල

තේරවිලි

 1. තනි කකුලෙන් ඉන්න සුද්දා :- බිම්මල
 2. දෙවියන්ගේ දුන්න :- දේ දුන්න
 3. ඇදලා ගත්තා දමලා දුන්නා මලක් පිපුණා මල පරවුණා :- ගිනිකූර
 4. කැලේට පාන :- හඳ පාන
 5. හෝදන්න හෝදන්න අපිරිසිදු වෙනවා :- ජලය
 6. කාගෙත් අක්කා :- වට්ටක්කා
 7. අව්වට වැස්සට දෙකටම එළියේ :- කුඩය
 8. කැලේ තියෙන බස :- තුබස
 9. යන යන තැන පස්සෙන් එනවා :- හෙවනැල්ල
 10. අලියා නොකන දැල්ල :- ගිනි දැල්ල
 11. අලියා නොයන මග :- ඉණිමග
 12. සුද්දෙක් මේසය උඩ ඉදගෙන අඬනවා :- ඉටි පන්දම
 13. සීයාගේ අතේ මිටිය :- හැර මිටිය
 14. දෙගොඩ යා කරයි යන විට ගැස්සෙයි :- වැල් පාලම
 15. ගස් වල නොසෑදෙන ගෙඩි :- බිත්තර
 16. ලිප් බොක්කේ ලගින්නා පුරු පුරු ගන්නා :- පූසා
 17. ගහක් උඩ ගෙඩියක් ගෙඩියක් උඩ ගහක් :- අන්නාසි
 18. හදන්න හදන්න දික් වෙනවා :- පාර
 19. මව් මරා උපන් කුමාර :- කෙසෙල් මල
 20. උඩිනුත් ගින්දර යටිනුත් ගින්දර මැද්දේ සවුන්දර :- ආප්ප

අකුරු මාරු කිරීමේ තේරවිලි

 1. කයිසිබලය :- බයිසිකලය
 2. කතුර වලේ :- වතුර කලේ
 3. ගරිස් මිල :- මිරිස් ගල
 4. ගොරි කිට්ට :- කිරි ගොට්ට
 5. මතුර වල :- වතුර මල
 6. කල් පොට්ට :- පොල් කට්ට
 7. ගෙඩිස් බනිය :- බනිස් ගෙඩිය
 8. පාටි ඉන්දම :- ඉටි පන්දම
 9. හැට කොට්ටය :- කොට හැට්ටය
 10. ගරුන්සලය :- සරුංගලය
 11. මල් සල :- සල් මල
 12. වැඩ බල :- බඩ වැල
 13. පත් හණ :- හත් පණ
 14. කපුරු නම :- නපුරු කම
 15. වාත හාරිය :- හාත වාරිය
 16. හත් පොළ :- පොත් හල
 17. මල් හොන :- හොල්මන
 18. පර බතල :- බර පතල
 19. ගොලතයා :- තලගොයා
 20. කුලී වකුලා :- වලි කුකුළා
 21. පයන් උල්ලා :- උයන් පල්ලා
 22. වල කෙල්ලා :- කෙලවල්ලා
 23. ගෙත්තර බිඩිය :- බිත්තර ගෙඩිය
 24. ගොක් හඩිය :- හක් ගෙඩිය
 25. කැන් පිටිය :- පිං කැටය
 26. ගෙල අඩිය :- අල ගෙඩිය
 27. හකුල් කතර :- කකුල් හතර
 28. නිශය විර්දේශය :- විෂය නිර්දේශය
 29. කුපත්තු සට්ටම :- සපත්තු කුට්ටම
 30. වං පිත්ත :- පිං වත්ත
 31. පොරකා වල :- වරකා පොල
 32. කොට පිටුව :- පිට කොටුව
 33. වාරිස් මිත්ත :- මිරිස් වත්ත
 34. පොට්ටිය හෙළ :- හෙට්ටිය පොළ
 35. දේරාපෙණිය :- පේරාදෙණිය
 36. කක් වඩය :- වක් කඩය
 37. බෙලි ගොල්ලා :- ගොළු බෙල්ලා
 38. තෙල් පොල් :- පොල්තෙල්
 39. ගැට්ට පෙම :- පෙට්ට ගම
 40. ගෙල කඩිය :- කළ ගෙඩිය
 41. හළු කරකා :- කළු හරකා
 42. කොන්ද කැලේ :- කැන්ද කොලේ
 43. පොහි වැද :- වැහි පොද
 44. ගෙල් පොඩිය :- පොල් ගෙඩිය
 45. මර හිනය :- හිරමනය
 46. ගොදුරු පිඩ :- පිදුරු ගොඩ
 47. කෝණ මකා :- මාන කොකා
 48. මරලිය අල :- අරලිය ඇළ
 49. කර බරත්තය :- බර කරත්තය
 50. මාර පෙළ :- පේර මල 
 51. ගොනින අනා :- අනින ගොනා 
 52. කයිසි බලය :- බයිසිකලය 
 53. නැඩ තූරම :- තුඩ නෑරම
 54. මෙත් පෝසය :- පොත් මේසය
 55. තහස් අලය :- අහස් තලය
 56. ගරි පනකය :- පරිගණකය
 57. බෙන් ටිල්ලා :- ටින් බෙල්ලා
 58. වලු කලාකුළු :- කළු වලාකුළු
 59. වැදු කලල්ල :- කදු වළල්ල
 60. පුළු කාසා :- කළු පූසා
 61. කලි දිගසම :- දිග කලිසම
 62. මන හිරය :- හිරමණය
 63. වද පර්ග :- පද වර්ග
 64. තේන ගල් :- ගාන තෙල්
 65. දාරා පෙනිය :- පේරා දෙණිය
 66. කොන් දස් :- දස් කොන්
 67. දොන් කොස්තර :- කොන්දොස්තර
 68. පරි සීල :- සිරිපාල 
 69. බැරි නෑනා :- නරි බෑනා 
 70. හළු උපුලුවා :- උණ හපුලුවා