යුගල පද 01 - 5-වසර සිංහල

යුගල පද 01

භාෂාව තුල පවතින තවත් එක් පද වර්ගයක් ලෙස යුගල පද හදුන්වයි.භාෂාව රසවත් කිරීම සඳහා යුගල පද යොදා ගැනේ. ලේඛනයේ දීටත් වඩා වැඩි වශයෙන් යුගල පද භාවිත වන්නේ භාෂණයේ දී යි. එදිනෙදා ව්‍යවහරයේ දී එය වඩාත් හොදින් අවදාරණය වේ.

  1. එහෙ - මෙහෙ
  2. ඉහළ - පහළ
  3. දුකට - සැපට
  4. පොත - පත
  5. යාම් - ඊම්
  6. වට - පිට
  7. ගහ - කොළ
  8. උඩක් - බිමක්
  9. මිල - මුදල්
  10. වතු - පිටි 
  11. නඩු - හබ
  12. දුක් - දොම්නස්
  13. ඔබ - මොබ
  14. සමිති - සමාගම්
  15. අරුම - පුදුම
  16. ඒ - මේ
  17. ලට්ට - ලොට්ට
  18. ලට - පට
  19. ඇඳුම් - පැළඳුම්
  20. තෑගි - භෝග
  21. ආවාට - ගියාට
  22. අඹු - සැමි
  23. අබල් - බබල්
  24. ලවක් - දෙවක්
  25. වං - හුං
  26. අඟර - දඟර
  27. ඇදලා - පැදලා
  28. අහල - පහල
  29. අබල - දුබල
  30. උසුළු - විසුළු
  31. රොඩු - බොඩු
  32. ළමයි - බමයි
  33. මුදල් - හදල්
  34. ඔප්පු - තිරප්පු
  35. ගේ - දොර
  36. යන්ත්‍ර - මන්ත්‍
  37. කයි - කතන්දර
  38. ලෙඩ - දුක්
  39. කවා - පොවා
  40. කා - බී 
  41. කර - කියා
  42. ඇළ - දොළ
  43. විහිළු - තහළු
  44. අවුල් - වියවුල් 
  45. දිවිලි - පැනිලි
  46. කැපිලි - කෙටිලි
  47. අල්ලාප - සල්ලාප
  48. ඇප - කැප
  49. කැරලි - කෝළාහල
  50. රුවුම් - ගෙරවුම්
  51. සට - කපට   
  52. බේත් හේත් 
  53. වෙද - හෙද
  54. යාග - හෝම
  55. අතන - මෙතන
  56. දුර - ලඟ
  57. සුව - පහසු
  58. හරකා - බාන
  59. කැවිලි - පෙවිලි
  60. උදව් - පදව්
  61. පඩි - නඩි
  62. හැඩ - වැඩ
  63. යාන - වාහන
  64. නැටුම් - ගැයුම්
  65. අත - පය
  66. සිතුම් - පැතුම්
  67. ඉහුම් - පිහුම්
  68. ගරු - සරු
  69. කොට්ට - මෙට්ට
  70. ගනු - දෙනු
  71. හොර - මැර
  72. අහළ - පහළ
  73. හඬන - දොඩන
  74. කියූ - කෙරූ
  75. ඇඳ - ඇතිරිලි
  76. තනි - නොතනි
  77. කතා - බහ
  78. සුන් - බුන්
  79. වැල් - ගස්
  80. දෙස් - විදෙස්
  81. සුල - මුල
  82. වග- තුග
  83. නමක් - ගමක්
  84.  ළමා - වැඩිහිටි
  85. බණ - දහම්
  86. දෙව් - බමුන්
  87. දැන - උගත්
  88. අඬා - දොඬා
  89. කයි - කතන්දර
  90. මඟුල් - අවමඟුල්
  91. හදා - වඩා
  92. හුර - පුරුදු
  93. බාර - හාර
  94. බහු - භූත
  95. ලොකු - කුඩා
  96. බණ - දහම්
  97. අග - මුල  
  98. සොයා - බලා
  99. ලිපි - ගොනු
  100. අදහස් - උදහස්
  101. වස් - දොස්
  102. සිරිත්- විරිත්
  103. ආහාර - පාන
  104. බයක් - සැකක්
  105. කල් - යල්
  106. හදි - හූනියම්
  107. කුද - ඇද
  108. හැල - හැප්පිලි
  109. සෙවිලි - බැලිලි
  110. හැඬූ - දෙඬූ
  111. හිතන - පතන
  112. කන - බොන
  113. ලියන - කියන
  114. කියුම් - කෙරුම්
  115. සිතූ - පැතූ
  116. කැපූ - කෙටූ
  117. හැඬිලි - දෙඩිලි
  118. කියූ - කෙරූ
  119. අතුරු - සිදුරු
  120. අනං - මනං
  121. දනි - පනි
  122. නහින - දෙහින
  123. ඉණ - ඉහ
  124. ගුටි - බැට
  125. සුන්  - බුන්
  126. වතු - පිටි
  127. සතා - සිවුපාවා
  128. මවු - පිය
  129. අය - වැය
  130. අඩුම - කුඩුම
  131. උස් - මිටි
  132. රෙදි - පෙරදි
  133. වත - ගොත
  134. දුර - බැහැර
  135. ඉදුම් - හිටම්
  136. වටින් - පිටින්
  137. ළමා - ළපටි
  138. විය - පැහැදම්
  139. ගුටි - බැට
  140. අන්දුන් - කුන්දුන්
  141. මස් - මාළු
  142. දුගී - මගී
  143. ගරු - නම්බු
  144. ගේ - දොර
  145. කෙළි - සෙල්ලම්
  146. රුවිලි - ගෙරවිලි
  147. අස් - පරස්
  148. ගෙවල් - දොරවල්
  149. දනක් - පිනක්
  150. අග - හිඟ
  151. එගොඩ - මෙගොඩ
  152. අන්න - මෙන්න
  153. ණය - තුරුස්
  154. ජර - මර
  155. පාරක් - තොටක්
  156. සැර - වැර
  157. අඩු - පාඩු 
  158. අව්ව - වැස්ස
  159. ගොඩ - මඩ
  160. අග - හිඟ
  161. වත්ත - පිටිය
  162. සුද්ද - බුද්ද
  163. ලවක් - දෙවක්
  164. එලි - පෙහෙලි
  165. වෙලාවක් - කලාවක්
  166. ගනු - දෙනු
  167. සැප - සනීප
  168. ඉමක් - කොනක්
  169. පින් - පව්
  170. යන - එන
  171. අනම් - මනම්
  172. තක්කු - මුක්කු
  173. අත - හිත
  174. තාන්න - මාන්න
  175. අත - මිට
  176. වාද - විවාද
  177. කාසි - පනම්
  178. අස්සක් - මුල්ලක්
  179. හරකා - බාන
  180. හොද -නොහොඳ
  181. අහු - මුලු
  182. ගුණ - දොස්
  183. අරුම - පුදුම
  184. දුවන - පනින
  185. කසු - කුසු
  186. අකා - මකා
  187. කැවිලි - පෙවිලි
  188. උඩ - යට
  189. අත - පය
  190. උත්තම - අදම
  191. අරක - මේක
  192. කෑම - බීම
  193. දුර - දිග
  194. සිතා - මතාග
  195. ගස් - වැල්
  196. පාරක් - තෙරක්
  197. බාර - හාර
  198. කුණු - කසල
  199. ආහාර - පාන
  200. පඩි - නඩි
  201. අණ - බෙර
  202. බාල - මහලු
  203. තළා - පෙලා
  204. ගරු - සරු
  205. ඒ - මේ
  206. අත - හිත
  207. ගසා - බසා