විවිධ කර්මාන්තවල යෙදෙන වචන කිහිපයක් ඉගෙන ගනිමු - 5-වසර සිංහල

විවිධ කර්මාන්තවල යෙදෙන වචන කිහිපයක් ඉගෙන ගනිමු

විවිධ කර්මාන්තවල යෙදෙන වචන කිහිපයක් ඉගෙන ගනිමු

5 වසර ශිෂත්ව විභාගය සදහා විවිධ කර්මාන්තවල යෙදෙන වචන කිහිපයක් හා එයින් කියෙවෙන දේ පිළිබද අවබෝධයක් ගනිමු .

කෘෂි කර්මාන්තයේ යෙදෙන වචන

අද ගොවියා                         :ශ්‍රමය වෙනුවෙන් අස්වැන්නෙන් කොටසක් ලබා ගෙන

                                              අනුන්ගේ කුබුරු වගා කරන්නා  

 

පුබ්බරු                               : බත්

රත්තා                                 :ගින්දර

අම්බරුවා                            :මිහරකා

බැත                                    :වී

ගොයම් කොළය                 :ගොයම් ගොඩ

කොටාබානවා                    :කනවා

අක්යාල                             :දෙවියන්ට වෙන් කරන වී කොටස

කොළ මැඩවීම                    :ගොයම් කොළ මී හරකුන් ලවා පැගීම

හෙයියන්                            :ගවයන්

අතලය                               :කළගෙඩිය

 

ධිවර  කර්මාන්තයේ යෙදෙන වචන

දියබ                           :ගැබුරු මුහුද, ඇත මුහුද

හබල                         :ධිවර යාත්‍රාව පැදවීමට ගන්නා ලි උපකරණය

කෝල්ලැව                  :ඔරුවේ වියල් දෙකට බැද තබා ඇති දෙකොන උල් ලි කොටය

මාරියාව                     : වැස්ස සමග සුළං ඇතිවීම

අතංගුව                      :කුඩා මසුන් අල්ලන ගොටුවක් වැනි ලි මිටක් සහිත උපකරණය

මල් පිරිමි                     :සව් ශක්තිය ඇති තරුණයෝ

දැල් පොල                   :දැල

 

වඩු  කර්මාන්තයේ යෙදෙන වචන

යතු කැටය                      :ලි ගෑම සදහා (මතුපිට සුමට කිරීමට) අවශ්‍ය උපකරණයකි

රාස්කු පිර                      : ලි මට්ටම් කිරීමට යොදා ගන්නා උපකරණයකි

ඉස්කුරුප්පු නියන          :ඉස්කුරුප්පු ඇණ ඇල්ලීමට  භාවිතා කරන උපකරණයකි

බුරුමය                          :ලි විදීම සදහා භාවිතා කරන උපකරණයකි

පීර                                :කියත මුවහත් කිරීම සදහා ගෑමට භාවිතා කරන උපකරණයකි

මිටිය                             :ඇණ ගැසීම හා ගල් කැඩීම සදහා භාවිතා කරන ලෝහ කොටසක් හා ලි මිටියක් සහිත උපකරණයකි

කියත                            : ලි ඉරීමට භාවිතා කරන දැති සහිත ලෝහ මුවහතක් සහිත උපකරණයකි

වැලි කඩදාසි                       :ලි ඔප මට්ටම් කිරීමට ගන්නා වැලි සහිත කඩදාසි විසේශයකි 

 

පතල්  කර්මාන්තයේ යෙදෙන වචන

පතල                              :ඛනිජ වර්ගයක් ලබා ගැනීමට පොළවේ හාරන ලද විශාල වළ

ඉල්ලම් කුර                    :ඉල්ලම් හැරීමට යොදා ගන්නා කුඩා අලවංගුව

ඉල්ලම                            :මැණික්/ඛනිජ පිහිටා ඇති පස

දෝනාව                          :පතල තුල ඇති හරස් මාර්ගය

නත්තිරම                        :පතල් දෙකක් අතර ඇති බිම් තීරුව

කැටගල්                           :කුඩා වටකුරු ගල්

නාම්බුව                           :සේදු මැණික් ඉල්ලම් සහිත වට්ටිය

වාඩිය                              :පැල

මාලාව                             :කිරිමැටි