විවිධ භාෂාවන්ට අයත් වචන - 5-වසර සිංහල

විවිධ භාෂාවන්ට අයත් වචන

ධීවර භාෂාව

 1. කෝඩුකාරයා - මුලින්ම මුහුදු ගමනට යෙදෙන නාවිිකයා මේ නමින් හදුන්වනු ලැබේ.

 2. බාදිය - රළ වේගය අඩු කාලය මේ නමින් හදන්වනු ලැබේ.

 3. දියඹ - මුහද මේ නමින් හදුන්වන ලැබේ.

 4. ඔරු පල්ල - ඔරු පතුලේ හරස් ආකාරයට දමා ඇති ලී කඳ

 5. මූඩලේ - වැහි වලා ඇවිදින් අහස අඳුරු වීම ධීවරයන් මේ නමින් හඳුන්වනු ලබයි.

 6. පන්න කරනවා - මෙයින් මසුන් මරනවා යන පදය කියවේ.

 7. අවල - පසුපස හබල් දෙක මේ නමින් හදුන්වනු ලබයි.

 8. දුවන්න යනවා - ඔරුව පැදවීම

 9. යටිල - ඉදිරිපස හබල් දෙක මේ නමින් හදුන්වනු ලබයි.

 10. ඇණිය - ඔරවේ පසුපස කොටස මේ නමින් හදුන්වනු ලබයි.

 11. ඉයත්තව - කාලගණය මෙනමින් හදුන්වයි.

 12. සුරාවලිය - මුදුදේ රළ ගමන් කරන ලද දිශාව මේ නමින් හඳුන්වනු ලැබේ.

 13. ලෙල්ලම - මාළු විකුණන ස්ථානය මේ නමින් හඳුන්වනු ලබයි.

 14. තලා දීම - අහස ගෙරවීම මෙනමින් ධීවරයන් හදුන්වනු ලබයි.

 15. දැඩියාව - අව්ව

 16. දියඹට යනවා - ඈත මුහුදේ මසන් මැරීමට යාම

 17. ගොයියා - රුවල

 18. මඩිය - දැලේ මැද ඇති මාළු ටික මේ නමින් හදුනවයි.

 19. කටු ගල - නැංගුරමේ ගල

 20. කෝසු කිරීම - දැල ඇකිලීම මේ නමින් ධීවරයා හදුන්වනු ලබයි.

 21. ජාලය - දැල මේ නමින් හදුන්වනු ලබයි.

 22. වල ඔරු - විශාල ඔරු මේ නමින් හදුන්වනු ලබයි.

 23. කෙවුලා - මසුන් මරන්නා මේ නමින් හදුන්වයි.

 24. සාය - හුලං හමන දිශාව මේ නමින් හදුන්වනු ලබයි.

 25. හරස්කඩ - ඉර උදාවන්නට කලින් පෙනෙන ආලෝකය මේ නමින් ධීවරයා හදුන්වයි.

 26. අම්බාවෝ - දැල අදින පිරිස මේ නමින් හදුන්වයි.

කමත් භාෂාව

 1. කමත - ගොවිියා විිසින් ගොයම් පෑගීමට සකස් කල ස්ථානය මෙනමින් හඳුන්වනු ලබයි.

 2. බැත - කමතේ තිබෙන වී බැත නමින් හදුන්වනු ලබයි.

 3. ඉපනැල්ල - කුඹුරේ ඉතිරි වන කොටස

 4. දෙතිය - දෙවන වර හාන හීය

 5. අම්බරුවා - කමතේ දී මී හරකා යන සත්වයා මේ නමින් හදුන්වන ලබයි.

 6. කාර්තුව - වී බුස්සෙන් හතරෙන් පංගුවක් මෙ නමින් හදුන්වනු ලබයි.

 7. පුරන්නාව - කමතේ දී පුරන්නාව යනුවෙන් හදුන්වන්නේ මල්ලටයිි.

 8. වැල්මාන - කූඩය මේ නමින් හදුන්වයි.

 9. ගොයි ඇඹි - ගෙවිලිය මේ නමින් හදුන්වයි.

 10. ගොම් පස් - කමතේ දී හරක් දමන ගොම

 11. වී බිස්ස - වී ගබඩා කර ගැනීම සඳහා තනන ගබඩාව මේ නමින් හදුන්වනු ලබයි.

 12. කලාතය - ගොයම් කොලේ අයින

 13. බුද්ධ බෝගය - ගොවීන් මේ නමින් හදුන්වනු ලබන්නේ වී වලටයි.

 14. මඩවනවා - කුඹුර පාගනවා

 15. මැඩුවන් - පිදුරු

 16. අතල - කමතේ දී කුඩා කලය මේ නමින් හදුන්වයි.

 17. කාටුව - පෑගී ඉවර වූ පසු ඉතිරි වූ පිදුරු

 18. කපන්නාව - පිහිය මේ නමින් හදුන්වයි.

 19. රහයිය - කමතේ තිබෙන වී ගොඩ මෙනමින් ගොවීන් හදුන්වයි.

 20. රෑන - කොළ මැඩවීම සඳහා එකිනෙකට බැදි මී හරක්

 21. යතුර - කුල්ල මේ නමින් හදුන්වයි.

 22. ඇඹුල - ගෙවිලිය විසින් කමතට ගෙනයන දිවා ආහාරය මේ නමින් හදුන්වයි.

 23. ගඟුල - වතුර ගොවියන් මෙනමින් හදුන්වයි.

 24. රතු ගඟුල - තේ වතුර මෙනමින් හදුන්වයි.

වැදි ජන වහර

 1. බලකා - බලන්නා

 2. සති අඩේ - කරදරේ

 3. නවදැලි හේන - අලුත් හේන

 4. කැකුළි - ගැහැනු ළමයා

 5. කැකුළා - පිරිමි ළමයා

 6. අප්පි ලැත්තෝ - තාත්තා

 7. පයිණ්ඩකාරි හූරා - ග්‍රාමසේවා නිළධාරී

 8. ඉලන්දාරියා - තරුණ පිරිමි ළමයා

 9. ලමිස්සි - තරුණ ගැහැණු ළමයා

 10. විච්චුර්ණ - විසිතරු දේවල්

 11. පාවරය - කෙළ කමත

 12. වක්කරනවා - නාවනවා

 13. වහජ්ජා - මස්සිනා

 14. බුද්දල ඇත්තෝ - බුදුරජාණන් වහන්සේ

 15. අම්මි ලැත්තෝ - අම්මා

 16. හදිවෙනවා - මුණ ගැහෙනවා

 17. පහන්නියක් - පිළිවෙළක්

 18. කස්තියලා - ඉක්මනට

 19. හූරා - මහත්මයා

 20. මුත්තලැත්තෝ - සීයා

 21. මාමි ලැත්තෝ - මාමා

 22. කිරි අම්මිලැත්තෝ - ආච්චි

 23. සරාරිගාලා - ඉක්මනට

 24. ගොල්ල - සෙනග

 25. අදෝ - අපොයි

 26. බයිය - ළමයා

 27. කොටා බානවා - හපනවා

 28. තඩියා - ඌරා

 29. හතර බාගයා - බල්ලා

 30. සනුහුරේ - පරම්පරාවේ

 31. සකියා - ප්‍රධානියා

Ahmed Nusree
thank you for pdf its intrest
2022 07 09 22:46:36