විවිධ රැකියාවන් හා බැදුණු භාෂා - 5-වසර සිංහල

විවිධ රැකියාවන් හා බැදුණු භාෂා

කෙත හා කමත

දෑකැත්ත

 • ගොයම් කැපීම හා තණකොළ කැපීම සදහා භාවිතා කරනු ලබයි.

නගුල

 • කුඹුර සකස් කිරීම සදහා මී  ‌‌‌‌‌ගොනුන් සමග සී හෑම සදහා යොදාගනී.

වියගහ

 • මී ගොන් බැදීම සදහා යොදාගන්නා මෙය නගුලට සම්බන්ධ වන කොටසකි

අත්පෝරුව

 • මී ගොනුන්ගෙන් මඩවාගත් කුඹුර  මට්ටම් කිරීම සදහා මෙය යොදාගනී.

 දැතිගොයියා

 • මී ‌ගොනුන්ගෙන් ගොයම් පෑගීමේදී  කොළ ගොඩ ඉහලට දැමීම හා මාරු කිරීම සදහා

       යොදාගනී.

 තල්කොළ පෙට්ටිය

 • තලකොළ වලින් නිර්මාණය කරන ලද පෙට්ටියකි . මෙය කුඹුරු වැඩ වලදී හා කමත් වලදී හා  කමත් වල වැඩ කරන ගොවියන් සදහා ආහාර (ඇඹුල ) ගෙන ඵන පෙට්ටියයි.

 බෝලත්ත    

 • ගොයම් පෑගීමෙන්  පසු බැත හෙවත් වී ඵකතු කිරීම සදහා යොදාගන්නා  කොස්සක් වැනි පඹ වැල්වලින් සදාගනු ලබන පොළොව පිසිනයකි.

 කුල්ල හෙවත් යතුර

 • කමත් හාෂාවදි යතුර නමින් හදුන්වන කුල්ල වී පෙලීම හා හුළං කිරීම සදහා යොදා ගනී.

 පැන්කෙණ්ඩිය

 • මෙය ගොවිතැන් කටයුතු වලදී පිපාසය සංසිදවා ගැනීම සදහා කමතට හෝ කෙතට බීමට ගන්නා ඡලය රැගෙන ඒම සදහා  යොදාගනී.

 ලඹු කැටය 

 • හොදින් මෝරා ඇති ලඹු ගෙඩියක් වේලා ඵහි මදය ඉවත් කර පැන් කළයක ලෙස වතුර  ගෙනයාමට යොදාගනී. 

 මඩපෝරුව

 • මී ගවයන් යොදා හාන ලද කුඹුරෙහි ලියද්ද මඩ ‌පෝරාව මගින් පිලිවෙලට මට්ටම් කරගනී.

 ඇණ පෝරුව

 • ඇණ සම්බන්ධ කර ඇති  මෙයද කුඹුර මැඩවීමෙන් පසු පස් කැට පොඩිකර මට්ටම් කිරීමට යොදාගන්නා ඇණ සහිත පෝරුවකි.

බුම්මැඩිය / උඩැක්කිය

 • කමත් කවි කීමේදී තාලය තැබීමට යොදා ගනී.

 

කමත් බස

 • යාල්ලනවා - වී මැනීම
 • අම්බරුවන් - කොළ පාගන ගවයන්
 • මුත්තෙට්ටුව - කමත් බත
 • කහට පැන් -  කුරුම්බා
 • කුඹල් ගෙඩිය -කළ ගෙඩිය
 • කපන්නාව -  පිහිය
 • මැඩුවන් -  පිදුරු
 • ඈදුන්න - හරක් ජෝඩුව

 

කුඹුරේදි භාවිතා වන වචන

 • අඩහැරය - සී සෑමේදී හරකුන් දැක්වීමට හඩගා කතා කිරීිම
 • කුරුලු පාඵව - කුඹුරේ  කුරුල්ලන් සදහා ඉතිරි කරන කොටස
 • වානත -  කුඹුරු යායට යාබද ඵළි කරන ලද ගොඩ ඉඩම
 • කිරි වදිනවා - කුඹුරු පැහෙනවා
 • කිවුල - ලියද්දට කපන නියරේ ඇති දිය ඇළි
 • කොළදින් - ගොයම් කපන කාලය
 • පිහාටු බරියා - කුකුළා
 • කහට ගෙඩි - කෙසෙල් ගෙඩි
 • කැට කන්ද - ගොයම් අහුරක්
 • පාවර - වී ගොඩ
 • කහටවා - පුවක්
 • සුදුවා - හුණු
 • රොඩු කොළ - දුම් කොළ
 • ‌බෝල් තියනවා - අතු ගානවා
 • බැත පාහිනවා - වී හුළං කරනවා
 • නාවත - මුඵ කුඹුරටම ඡලය ලබා දෙන ස්ඵානය
 • රෑදම - කමතේ දී ගනු ලබන ආහාර

 

හේන් ගොවිතැන

 • ගිනි ගැසීමහේන කෙටීමට පෙර දඩු කෙටූ බිම් කොටස ගිනි තැබීමයි.
 • ආරක්ෂා කිරීම - වගා කළ හේන සතුන්ගෙන් ආරක්ෂා කිරීම
 • දෑතේ සවිය - දෑතේ මහන්සියෙන් කරන වැඩ කොටස
 • ඉනි - ගස් වලින් කපාගත් ලී දඩු
 • ඉඩෝරය - වර්ෂා නොමැතිව පායන කාලය‍
 • කුරුලු දානය - ඵල නෙලන විට කුරුල්ලන් සදහා හේනේ ඉතිරිකරන කොටස
 • ඵළවඵ කොරටුව - ඵළවඵ වගා කර ඇති කොටස
 • ගෙදැල්ල කරුව - වියලුණු තණකොළ ඉවත් කරන තරුව.
 • වාහන පතුල් - හේනේදි භාවිතා කරන පාවහන්

 

කම්මල් කර්මාන්තය

 • කිණිහිර - ගිනියම් කරන ලද යකඩයක් තලා ගැනීමට තබන ස්ථානය
 • මයිනහම - අගුරු ගිනි ඇවිලීම සදහා සුළං තෙරපුම ලබාදේ
 • අගුරු කොක්ක- ඇවිලෙන අගුරු පාදා ගැනීමට.
 • කුළු ගෙඩිය -යකඩයක් තලා ගැනීමට යොදාගනී.
 • දඩු අඩුව - යකඩයක් කපා ගැනීම සදහා තදින් අල්ලා ගැනීමට

 

පතල් කර්මාන්තය

 • වාඩිය - පතලේ වැඩ කරන අය සිටින පැල
 • පතල - හාරන ලද විෂාල වල
 • ඉල්ලම - මැණික් , මිනිරන් සහිත පස් තට්ටුව
 • ඉල්ලම් ගල් - ඉල්ලමේ ඇති ගල්
 • නාම්බුව - මැණික් ගල් සහිත වට්ටිය
 • වට්ටිය - මැණික් ගැරීම සදහා බට පතුරු වලින් වියන ලද කුඩය
 • මාලාව - කිරි මැටි
 • දඹරය - පස් උඩට ගැනීම සදහා සාදා ඇති උපකරණය.
 • කැට කුඩය - ලොකු කැට ඉවත් කරන පෙට්ටියක හැඩයට අඩියට දැල් ගසා ඇත.
 • කට්ට - මිය ගිය මැණික්
 • කොට්ටර - පලදු වු මැණික්

 

ධීවර භාෂාව

 • මන්නඩි රාල - දැල් ප්‍රධානි (අයිතිකරු)
 • මාඵ අයින - මාළු රංචුව
 • ඇලවුම් බිලිය - බිලී කටුව
 • මාරියාව - වැස්ස සමග සුළං හැමීම
 • රේන්ද පොළ - මාඵ වෙන්දේසි කරන තැන
 • හැන්නැදි රාල - ඔරුවේ අයිතිකරු
 • ඇණිය - ඔරුවේ ඉදිරියේ කොටස
 • වයක්කම - දැල් ඵලීම
 • හදට යනවා - රාත්‍රී මුහුදු යාම
 • හරාව - මුදුදේ රළඅඩු කාලය‍
 • වලාලය - මුහුදු යාමට සුදුසු කාලය
 • පන්නේ ගානවා - ඇමදමා අදිනවා
 • රළ හයි වෙනවා - රළ වැඩි
 • වීමගංගුල් - වතුර
 • රත්තා - ගින්දර                                                                                                                                                                                                         

 වඩු කර්මාන්තය

 • යතු කැටය
  ලෑල්ලක් ලීයක් සුමට කරගැනීම සදහා යොදවාගනී
 • කියත
  ලෑල්ලක් ලීයක් කැපීම කැපීම හා ඉරීම සදහා යොදාගනී
 • බුරුමය
  ලෑල්ලක් ලීයක් සිදුරු කර ගැනීම සදහා යොදාගනී
 • රක්කලය
  ජනෙල් උළුවහු , පුලුක්කුවක් ලකුණු කර ගැනීම සදහා යොදාගනී
 • අතකොලුව
  ලීයක් ඇතුළත හාරා ගැනීම සදහා ලී මිට සහිත නියන් වලට ගැසීමට යොදාගනී
 • වැලි ගල හා තෙල් ගල
  ආවුද මුවහත් කරගැනීම , ආවුදයේ පන්නරය ලබාගැනීම සදහා යොදාගනී (පොල් තෙල් යොදාගනිමින්)
 • ඇලිස් කටුව
  ඇණයක් තැබීමට පෙර ස්ථානය සටහන් කිරීමට.
 • දඩු අඩුව
  ලීයක් තදින් අල්ලා ගැනීම සදහා යොදාගනී
 • පීර
  කියත් කර ගැනීමට
 • තොරපනය
  සිදුරක් විදීම සදහා අතීතයේ යොදාගනී.                                                                                                                                            

පෙදරේරු කර්මාන්තය

 • මේසන් හැන්ද
  බදාම ගැනීම හා මට්ටම් කිරීමට යොදාගනී
 • ලඹය
  තිරස් බිත්තියක් කෙලින් පිහිටුවා ගැනීම සදහා යොදා ගනී
  සමතල මිනුම (වෝටර් ලෙවලය) (WATER LEVEL)
  තිරස් බිත්තියක සමතල මට්ටම පිහිටුවා ගැනීම සදහා යොදවා ගනී
 • මුලු මට්ටම
  නිවැරදි නැම්මක් හැඩය අංශක 90 කෝණයට තිබේදැයි බලාගැනීම සදහා යොදාගනී
 • වතුර බටය
  පොලොව මට්ටමේ උස සමාන දැයි පරික්ෂා කරගැනීම සදහා යොදාගනී
 • මට්ටම් ලීය
  කපරාරු කරන ලද බිත්තියක් සමතලව පවත්වා ගැනීම
 • මනිස් ලෑල්ල
  සමතලා බිත්තියක් සුමට කර ගැනීම සදහා යොදා ගනී
 • සවල
  සිමෙන්ති බදාම කොන්ක්‍රීට් බදාම කවලම් කර ගැනීම සදහා යොදා ගනී
 • තාච්චිය
  බදාම ගෙනයාම හා ගල්වැලි සිමෙන්ති මැන ගැනීම සදහා යොදා ගනී
 • සවල්ඩරය/සල් අඩය
  බිත්තියක් කපරාරු කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය වැලි වලින් ගල් ඉවත් කරගැනීමට (වැලි හලා ගැනීමට) යොදාගනී
 • උදැල්ල
  බදාම ඇනීම , කවලම් කිරීම ගෙබිමවල් කැපීම සදහා යොදා ගනී
 • මිටිය
  ගල් කඩා ගැනීම , ඇණ ගැසීම සදහා යොදාගනී
 • නාරාසනය
  පොළොවෙහි කණු මුක්කු සිටවීම සදහා පොළොව හාරාගැනීමට යොදාගනීි.