05 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්වය සදහා කෙටි යෙදුම් - 5-වසර සිංහල

05 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්වය සදහා කෙටි යෙදුම්

 1. ස .ම - සබරගමුව පළාත

 2. ම .ප - මධ්‍යම පළාත

 3. උ .ප - උතුරු පළාත

 4. බ .ප - බස්නාහිර පළාත

 5. ද .ප - දකුණු පළාත

 6. නැ .ප - නැගෙනහිර පළාත

 7. ව .ප - වයඹ පළාත

 8. ඌ .ප - ඌව පළාත

 9. යු .හ - යුධ හමුදාව

 10. ජා .ඉ .බැ - ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව

 11. නා .හ - නාවික හමුදාව

 12. ම .ම .වි - මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය

 13. කො .න .ස - කොළඹ නගර සභාව

 14. උ .මැ .ප - උතුරු මැද පළාත

 15. ල .දු .දේ - ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව

 16. ප්‍රා .ලේ .කො - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

 17. කා .වි .දෙ - කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

 18. ලං .වී .ම - ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය

 19. පා .සං .ස - පාසල් සංවර්ධන මණ්ඩලය

 20. මැ .කෝ - මැතිවරණ කොමසාරිස්

 21. මා .ස .අ - මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

 22. අ .ත .ක .ස - අගනුවර තරුණ කවි සමාජය

 23. ප්‍ර .වෛ .නි - ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිළධාරී

 24. එ .ජා .ප - එක්සත් ජාතික පක්ෂය

 25. ස .ණ .ස - සමූපකාර සකසුරුවම් හා ණය දෙන සමිතිය

 26. ලි .ප .තැ - ලියා පදාංචි තැපෑල

 27. අ .කො .දෙ - අල්ලස් කොමිසාරිස් දෙපාර්තමේන්තු

 28. ල .පි .ස - ලංකා පිඟන් සංස්ථාව

 29. ග්‍රා .නි - ග්‍රාම නිළධාරි

 30. කා .කා .ස - කාර්යාල කාර්යය සහයක

 31. ගු .හ - ගුවන් හමුදාව

 32. ශ්‍රී .ලං .ර .ස - ශ්‍රි ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව

 33. තැ .වි .දෙ - තැපැල් හා විදුලි සංදේශ දෙපාර්තමේන්තුව

 34. ම .ග .ම - මධ්‍යම ගමනා ගමන මණ්ඩලය

 35. ශ්‍රී .ලං .ගු .ස - ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව

 36. අ .පි  .බ - අනිත් පිටුව බලන්න

 37. ප්‍රා .ලේ - ප්‍රාදේශීය ලේකම්

 38. ජ .වි .තා - ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

 39. ත .බෞ .ස - තරුණ බෞද්ධ සමිතිය

 40. ම .බැ - මහජන බැංකුව

 41. ලං .බැ - ලංකා බැංකුව

 42. ගු .සේ .අ - ගුවන් සේවා අධිකාරිය

 43. ද්‍ර .එ .වි .පෙ - ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ 

 44. ජ .ස .ප්‍ර .සේ - ජනතා සන්තක ප්‍රවාහන සේවය

 45. ගො .ද්‍ර .ස. - ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාව

 46. ප .ව - පස්වරු

 47. පෙ .ව- පෙරවරු

 48. බු .ව - බුද්ධ වර්ෂ

 49. ක්‍රි .ව - ක්‍රිස්තු වර්ෂ

 50. ක්‍රි .පූ - ක්‍රිස්තු පූර්ව

 51. ස .වෛ .නි - සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරී

 52. තැ .පෙ - තැපැල් පෙට්ටිය

 53. ම.න .ස - මහ නගර සභාව

 54. ක .වි - කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය

 55. නි .අ .අ - නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක

 56. උ .පෙ - උසස් පෙළ

 57. සා .පෙ - සාමාන්‍ය පෙළ

 58. නි .වි - නියෝජ්‍ය විදුහල්පති

 59. ස .ප .ස - සබරගමුව පළාත් සභාව

 60. ස .තො .ස - සමූපකාර තොග වෙළඳ සංස්ථාව

 61. රා .මු .නි .සං - රාජ්‍ය මුද්‍රණ නීත්ගත සංස්ථාව

 62. ක .අ .අ - කළාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක

 63. ශ්‍රී .ලං .නි .ප - ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය

 64. රා .සේ .පි - රාජ්‍ය සේවය පිණිසයි

 65. ග .නි .ම - ගංගා නිම්න සංවර්ධන මණ්ඩලය

 66. ප්‍රා .වි - ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

 67. ජා .ත .සේ .ස - ජාතික තරුණ සේවා සභාව

 68. ද .ප .ස - දකුණු පළාත් සභාව

 69. ම .ග .ම - මධ්‍යම ගමනා ගමන මණ්ඩලය

 70. ශ්‍රී .ලං .පු .ම - ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලය

 71. ශ්‍රී .ලං .රූ .ස - ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව