5 ශිෂත්වය විභාගය සදහා කෙටි නාම ඉගෙන ගනිමු - 5-වසර සිංහල

5 ශිෂත්වය විභාගය සදහා කෙටි නාම ඉගෙන ගනිමු

 1. ස.තො. ස - සමුපකාර තොග වෙළද සංස්ථාව

 2. ක්‍රි . පු - ක්‍රිස්තු පුර්ව

 3. ම . ප - මධ්‍යම පළාත

 4. ම .බැ - මහජන බැංකුව

 5. ක්‍රි. ව - ක්‍රිස්තු වර්ෂ

 6. නා . හ - නාවික හමුදාව

 7. පෙ. ව - පෙරවරු

 8. බු .ව - බුද්ධ වර්ෂ

 9. නැ .ප - නැගෙනහිර පළාත

 10. පා .සං .ස - පාසල් සංවර්ධන සමිතිය

 11. ස .ණ .ස - සමුපකාර සකසුරුවම් හා ණය දෙන සමිතිය

 12. ගු .හ - ගුවන් හමුදාව

 13. ප .ව - පස්වරු

 14. රා .සේ .පි - රාජ්‍ය සේවය පිණිසයි

 15. උ .මැ .ප - උතුරු මැද පළාත

 16. නි .වී -නියෝජ්‍ය විදුහල්පති

 17. ජ .ස .ප්‍ර .සේ - ජනතා සන්තක ප්‍රවාහන සේවය

 18. යු .හ - යුධ හමුදාව

 19. ගො .ද්‍ර .ස - ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාව

 20. සා .පෙ - සාමාන්‍ය පෙළ

 21. ග්‍රා .නි - ග්‍රාම නිලධාරී

 22. ලං .බැ - ලංකා බැංකුව

 23. රා .මු .නි .සං - රාජ්‍ය මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථාව

 24. ලං. දු . දෙ - ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව

 25. ම .වී - මහා විද්‍යාලය

 26. ශ්‍රී .ලං .ර .ස - ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව

 27. උ .පෙ - උසස් පෙළ

 28. ප්‍රා .ලේ . කො - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශය

 29. ම .ග .ම - මධ්‍යම ගමනාගමන මණ්ඩලය

 30. තැ . පෙ - තැපැල් පෙට්ටිය

 31. ප්‍රා .වී - ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

 32. ශ්‍රී .ලං .ග .ම - ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය