නිඛිල එකතු කිරීම - 6-වසර ගණිතය

නිඛිල එකතු කිරීම

නිඛිල

උදා +2  (-3)  0

 

ධන නිඛිල

උදා +2  +3 

 

ශුනH නිඛිල

උදා  0

 

ඍණ නිඛිල

උදා (-2)  (-3)

 

එකතු කිරීම

  • එකම ලකුණු ඇති විට එකතු කර එම ලකුණම යොදන්න.

           5 + 3  = 8  

          (-5)+(-3)=(-8)

  • වෙනස් ලකුණු ඇති විට අඩු කර වැඩි එකේ ලකුණ යොදන්න.

      5+(-3)= 2     

     3+(-5) = (-2)

  • නිඛිල රාශියක් ඇති විට පළමුව ඒවා දෙකක් දක්වා අඩු කර ඉන් පසු සුළු කරන්න.

    (-2) + (-5) + (-3) + 5 = (-10) + 5  = (-5)

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=tFLmJGlH8dY