06 ශ්‍රේණිය නවවිෂය නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලව 01 - 6-වසර තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

06 ශ්‍රේණිය නවවිෂය නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලව 01

01.පරිගණයක මූලික කාර්යක් නොවන්නේ කුමක්ද?

 1. දත්ත ඇතුළත් කිරීම.
 2. දත්ත සැකසීම.
 3. සැකසූ දත්ත වෙනත් පරිගණකයක් වෙත යොමු කිරීම.
 4. සැකසූ දත්ත හෙවත් තොරතුරු පිටතට ලබා දීම.

පිළිතුර: පරිගණකයකින් සිදුවන මූලික කාර්යය වන්නේ දත්ත ඇතුළත් කිරීම, දත්ත සැකසීම හා සැකසූ දත්ත හෙවත් තොරතුරු පිටතට ලබා දීමය. සැකසූ දත්ත වෙනත් පරිගණකයකට යොමු කිරීම පරිගණකයේ මූලික කාර්යක් නොවේ. එම නිසා මේ සඳහා පිළිතුර වන්නේ 3. සැකසූ දත්ත වෙනත් පරිගණකයක් වෙත යොමු කිරීමයි.

02.පරිගණකයක් තුළ ඇති ලාක්ෂණික ගුණංගයක් නොවන්නේ මින් කුමක්ද?

 1. නියත බව
 2. ආචයන ධාරිතාව
 3. බුද්ධිමය බව
 4. වේගවත් හා කාර්‍යක්ෂමතාව නැති බව

පිළිතුර: මේ පරිගණකයක් තුළ ඇති මූලික ලාක්ෂණික ගුණාංග වන්නේ නියත බව, ආචයන ධාරිතාව, බුද්ධිමය බව යන ලාක්ෂණික ගුණාංගයි. එමෙනන්ම මෙම ප්‍රශ්නයෙන් විමසනු ලබන්නේ පරිගණකයක් තුළ ඇති ලාක්ෂණික ගුණාංගයක් නොවන දෙයයි. වේගවත් හා කාර්‍යක්ෂමතාව නැති බව පරිගණකයක් තුළ ඇති ලාක්ෂණික ගුණාංගයක් නොවේ. එම නිසා මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා පිළිතුර වන්නේ 4. වේගවත් හා කාර්‍යක්ෂමතාව නැතිබවයි.

03.පහත උපකරණ අතරින් නිහිත පරිගණක පද්ධතියක් ඇතුළත් කර ඇති උපකරණක් වන්නේ කුමක්ද? 

 1. ගුවන්විදුලිය
 2. රෙදි සෝ්දන යන්ත්‍රය
 3. බත් පිසිනය
 4. ශීතකරණය

පිළිතුර: මේ අතරින් නිිහිත පරිගණක පද්ධතියක් ඇතුළත් කර ඇති උපකරණ නොවන්නේ් ගුවන්විිදුලය, බත් පිසිනය, ශීතකරණය යන උපකරණයි. මේ අතරින් නිහිත පරිගණක පද්ධතියක් ඇතුළත් උපකරණය වන්නේ රෙදි සෝදන යන්ත්‍රයයි. එම නිසා මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා පිළිතුර වන්නේ 2. රෙදි සෝ්දන යන්ත්‍රයයි.

04.පරිගණකය යනු කොටස් ගණනක එකතුවකි. එම කොටස් යොදා ගන්නා කාර්යයේ ස්වභාවය අනුව එය සංරචකවලට බෙදා වෙන් කල හැකිය. පහත ඒවා අතරින් සංරචකයක් නොවන්නේ මින් කුමක්ද?

 1. ප්‍රතිදාන උපක්‍රම
 2. මධ්‍ය සැකසුම් ඒ්කකය
 3. පද්ධති ඒකකය
 4. ආචයන උපක්‍රම

පිළිතුර: මේ අතරින් සංරචක වන්නේ ප්‍රතිදාන උපක්‍රම, මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය, ආචයන උපක්‍රම යන සංරචකයි. ඒ අනුව මෙම ප්‍රශනයෙන් අසනු ලබන්නේ සංරචකයක් නොවන දෙයයි. සංරචකයක් නොවන්මනේ පද්ධති ඒකකයයි. එම නිසා මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා පිළිතුර වන්නේ 3. පද්ධති ඒකකය යන්නයි.

05.ආදාන උපක්‍රම යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ කුමක්ද?

 1. පරිගණකය තුළ සකස් කල දත්ත, තොරතුරු පිටතට ලබා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන උපක්‍රම
 2. පරිගණකයට දත්ත හා උපදෙස් ලබා දීම සඳහා භාවිතා කරන උපාංග
 3. පරිගණකයක් තුළ ඇති දත්ත, තොරතුරු වැනි දෑ හුවමාරුව සඳහා භාවිත කරන උපක්‍රම
 4. ආයෙත් ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සඳහා තොරතුරු, දත්ත හා උපදෙස් ගබඩා කර ගැනීමට භාවිතා කරන උපක්‍රම

පිළිතුර: ආදාන උපක්‍රම යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ පරිගණකයට දත්ත හා උපදෙස් ලබා දීම සඳහා භාවිතා කරන උපාංගයි. මෙම නිසා දී ඇති පිළිතුරු අතරින් පිළිතුර වන්නේ 2. පරිගණකයට දත්ත හා උපදෙස් ලබා දීම සඳහා භවිතා කරන උපාංග වේ.

06.ප්‍රතිදාන උපක්‍රම යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ මින් කුමක්ද?

 1. පරිගණකය තුළ සකස් කල දත්ත, තොරතුරු පිටතට ලබා ගැනීම සඳහා භාවිත කරන උපක්‍රම
 2. පරිගණකයට දත්ත හා උපදෙස් ලබා දීම සඳහා භාවිතා කරන උපාංග
 3. පරිගණකයක් තුළ ඇති දත්ත, තොරතුරු වැනි දෑ හුවමාරුව සඳහා භාවිත කරන උපක්‍රම
 4. නැවතත් ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සඳහා තොරතුරු හා දත්ත හා උපදෙස් ගබඩා කර ගැනීමට භාවිතා කරන උපක්‍රම

පිළිතුර: ප්‍රතිදාන උපක්‍රම යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ පරිගණකයක් තුළ සකස් කල දත්ත, තොරතුරු පිටතට ලබා ගැනීම සඳහා භාවිත කරන උපක්‍රම වේ. එම නිසා මේ සඳහා පිළිතුර වන්නේ 1. පරිගණකය තුළ සකස් කල දත්ත, තොරතුරු පිටතට ලබා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන උපක්‍රම යන පිළිතුරයි.

07.ප්‍රධාන මතකය යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ කුමක්ද?

 1. පරිගණකය තුළ සකස් කල දත්ත, තොරතුරු පිටතට ලබා ගැනීම සඳහා භාවිත කරන උපක්‍රම
 2. පරිගණකයට දත්ත හා උපදෙස් ලබා දීම සඳහා භාවිත කරන උපාංග
 3. පරිගණකය ක්‍රියාත්මකව පවතින විට දත්ත, තොරතුරු හා උපදෙස් තාවකාලිකව රඳවා තබා ගන්නා උපාංගය 
 4. නැවතත් ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සඳහා තොරතුරු, දත්ත හා උපදෙස් ගබඩා කර ගැනීමට භාවිතා කරන උපක්‍රම 

පිළිතුර: ප්‍රධාන මතකය යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ පරිගණකය ක්‍රියාත්මකව පවතින විට දත්ත, ‍තොරතුරු හා උපදෙස් තාවකාලිකව රඳවා තබා ගන්නා උපාංගයයි. එම නිසා දී ඇති පිළිතුරු අතරින් පිළිතුර වන්නේ 3. පරිගණකය ක්‍රියාත්මකව පවතින විට දත්ත, තොරතුරු හා උපදෙස් තාවකාලිකව රඳවා තබා ගන්නා උපාංගය වේ.

තවත් ප්‍රශ්න මාලාවක් බලාපෙරොත්තු වන්න.