6-වසර - විද්‍යාව - 6 ශ්‍රේණිය පළමු වාර විභාගය
කේත අංකය : 39


STEAM Fact විසින් 2017-06-03 දින විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි


පිළිතුරු සපයන්න ඇතුළත් වන්න
ඔබ මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් විය යුතුයි.

6 ශ්‍රේණිය පළමු වාර විභාගය


ප්‍රශ්න ගණන : 20 යි. | එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 4 යි. | සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 0 | ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 40
ප්‍රශ්න ගණන : 20
එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 4
සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 0
ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 40

  • කාලය : පැය 2 යි
  • සමත් වීමට ගත යුතු ලකුණු : 35%
  • විභාගය අවසානයේදී ඔබ ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව හා නිවැරදි පිළිතුරු තිරය මත දිස්වනු ඇත.
  • විභාගය නියමිත කාල වේලාවට අවසන් නොකලහොත් පරිගණකය විසින් විභාගය ස්වයංක්‍රීයව අවසන් කරනු ඇත.
 
    --- All rights reserved EdueLanka 2017 ---               

 


ප්‍රශ්න අංක 01

පාසලේදී ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් නිරීක්ෂණය සදහා වඩාත් සුදුසු උපකණයකි.

ප්‍රශ්න අංක 02

ජලයේ ජීවත් වන ක්ෂුද්‍රජීවීන් කිහිපයක් පහත දැක්වේ. ඒවා අතුරින් බැක්ටීරියා වන රූපය කුමක්ද?

ප්‍රශ්න අංක 03

පරිසරය යනු,

 

ප්‍රශ්න අංක 04

සියළු ශාක,

ප්‍රශ්න අංක 05

දී ඇති රූපයට අනුව නිවැරදි ද්‍රව පරිමාව වනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 06

වර්ධනය අසීමිතව සිදුවන ජීවියා වන්නේ,

 

ප්‍රශ්න අංක 07

ශක්තියක් නොවන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 08

ආශ්වාස වාතයේ වැඩියෙන්ම ඇති වාතය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 09

ස්කන්ධය මැනීමේ ජාත්‍යන්තර සම්මත ඒකකය කුමක්ද?

ප්‍රශ්න අංක 10

දෙබෙදුම් සුචි පිළිබදව නිවැරදි නොවන වගන්තිය තෝරන්න.

ප්‍රශ්න අංක 11

ද්‍රව්‍ය සතු ලක්ෂණ කිහිපයක්ව් පහත දැක්වේ,

A - අවකාශයේ ඉඩක් ගනී
B - ස්කන්ධයක් ඇත
C - නිශ්චිත පරිමාවක් ඇත
D - නිශ්චිත හැඩයක් ඇත.

ඉහත ලක්ෂණ අතුරින් ඝන, ද්‍රව හා වායු වලට පොදු ලක්ෂණයක් වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 12

පදාර්ථය ලෙස සල්කන්නේ කවරක්ද?

ප්‍රශ්න අංක 13

 * කොළ පැහැතියි
 * ස්වයං පෝෂී වේ
 * ශ්වසනය කරයි
 * වර්ධනය වේ
 * වර්ගයා බෝ කරයි

ඉහත ලක්ෂණ සියල්ලම අයත් ජීවියා වනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 14

ඇලුමිනියම් වල භෞතික ගුණයක් නොවන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 15

රාත්‍රී කාලයේදී නිවෙස් තුල ශාක තබාගැනීම නුසුදුසු වේ. එයට හෙතුව කුමක්ද?

 

ප්‍රශ්න අංක 16

ප්‍රභාසංස්ලේෂණය සදහා අවශ්‍ය නොවන සාධකය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 17

පෘථිවියේ පරිභෝජනයට ගත හැකි ජල ප්‍රතිශතය වනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 18

සතුන් ශාක වලින් වෙනස් වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 19

ගුවන්යානයක බද කොටස තැනීමට යොදාගත් ලෝහය සතු ලක්ෂණය කුමක් විය හැකිද?

ප්‍රශ්න අංක 20

විද්‍යාව විෂයක් ලෙස  හදාරණ ශිෂ්‍යයෙක් ලෙස ඔබ කළ යුත්තේ,