6-වසර - විද්‍යාව - 6 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව - තෙවන වාර විභාගය - 2017 (Online Test 3)
කේත අංකය : 47


STEAM Fact විසින් 2017-09-01 දින විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි


පිළිතුරු සපයන්න ඇතුළත් වන්න
ඔබ මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් විය යුතුයි.

6 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව - තෙවන වාර විභාගය - 2017 (Online Test 3)


ප්‍රශ්න ගණන : 20 යි. | එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 4 යි. | සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 20 | ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 40
ප්‍රශ්න ගණන : 20
එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 4
සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 20
ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 40

කාලය : පැය 1 යි

සමත් වීමට ගත යුතු ලකුණු : 35%

නිවැරදි පිළිතුර ඉදිරියෙන් ඇති කොටුව (check box) තුළ ක්ලික් කරන්න, එවිට එම කොටුව තුළ "හරි" ලකුණක් දිස්වනු ඇති.

විභාගය අවසානයේදී ඔබ ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව හා නිවැරදි පිළිතුරු තිරය මත දිස්වනු ඇත.

විභාගය නියමිත කාල වේලාවට අවසන් නොකලහොත් පරිගණකය විසින් විභාගය ස්වයංක්‍රීයව අවසන් කරනු ඇත.

All the Best !

powered by myschool.lk

 
--- All rights reserved EdueLanka 2017 --

ප්‍රශ්න අංක 01

සියලුම ඩෙංගු මදුරුවන්ට හා පැඟිරි ශාකයට පොදු ලක්ෂණයකි,

 

ප්‍රශ්න අංක 02

සෙවිලි තහඩු සඳහා වඩාත්ම සුදුසු ගති ලක්ෂණය,

ප්‍රශ්න අංක 03

ජලය පාදක කර්මාන්තයක් (factory) නොවේ.

ප්‍රශ්න අංක 04

ශක්ති සංරක්ෂණ ක්‍රමයක් නොවේ,

ප්‍රශ්න අංක 05

කෘතීම ආලෝක ප්‍රභවයකි.

ප්‍රශ්න අංක 06

Bongo සංගීත භාණ්ඩයෙන් ශබ්ධය ජනනය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 07

චුම්බකයක් ටින්ටැක්ස් ඇණ මත රෝල් කරන ලද නම් වැඩිම ඇණ ප්‍රමාණයක් ආකර්ෂණය වී ඇත්තේ,

ප්‍රශ්න අංක 08

මයිකල් ෆැරඩේගේ සොයාගැනීමකි,

ප්‍රශ්න අංක 09

කාර් බැටරිය,

ප්‍රශ්න අංක 10

වියළි කෝෂයේ වෝල්ටීයතාවය,

 

ප්‍රශ්න අංක 11

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයක් නොවන්නේ මින් කුමක්ද?

ප්‍රශ්න අංක 12

තාපය යනු,

A - ශක්ති විශේෂයකි.
B - පරිවර්තනය කළ හැකිය.
C - ශීතකරණ නිපදවීමේදී භාවිතා වේ.
D - උෂ්ණත්වය හා සමාන වේ.

වඩා නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 13

ටෙෆ්ලෝන් වයර් සවිකිරීමේදී ඒවා ලිහිල්ව සවි කරනු ලැබේ. මෙයට හේතුව

ප්‍රශ්න අංක 14

ආහාර දාමයක පුරුක් පහත දී ඇත.

A - පළමු පෙළ යැපෙන්නා.
B - නිෂ්පාදකයා
C - දෙවන යැපෙන්නා
D - තුන්වන යැපෙන්නා

ඒ අනුව නිවැරදි ආහාරදාමය වෙන්නේ,

 

ප්‍රශ්න අංක 15

ආහාර දාමයක පුරුක් පිළිබඳ වැරදි කියමන වනුයේ,

ප්‍රශ්න අංක 16

සතුන්ගේ අවශ්‍යතාවයක් වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 17

දැඩි නියං සමයක පරිසරයේ දැකිය නොහැකි ලක්ෂණයක් වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 18

සුළෙගේ වේගය මැනීමට භාවිතා කරන උපකරණය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 19

ජාතික ගොඩනැගිලි හා පර්යේෂණ ආයතනය මඟින් සිදුකරන කාර්යයන් වන්නේ,

A - ශ්‍රී ලංකාවේ නාය යෑම් සිදුවන ප්‍රදේශ පිළිබඳව තොරතුරු රැස් කිරීම.
B - නාය යෑම් වලින් වැළකීමට උපදෙස් දීම.
C - නාය ගිය ප්‍රදේශ නැවත ය්ථා තත්ත්වයට පත් කිරීම.

 

ප්‍රශ්න අංක 20

විද්‍යාව යන විෂයට අයත් නොවන විෂය කොටස පහත ඒවායින් කුමක්ද?