6-වසර - විද්‍යාව - 6 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව - දෙවන වාර විභාගය -2017 (Online Test 2)
කේත අංකය : 42


STEAM Fact විසින් 2017-06-14 දින විද්‍යාව විෂයට අදාලව ලියන ලදි


පිළිතුරු සපයන්න ඇතුළත් වන්න
ඔබ මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් විය යුතුයි.

6 ශ්‍රේණිය විද්‍යාව - දෙවන වාර විභාගය -2017 (Online Test 2)


ප්‍රශ්න ගණන : 20 යි. | එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 4 යි. | සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 20 | ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 40
ප්‍රශ්න ගණන : 20
එක් ප්‍රශ්නයකට ඇති පිළිතුරු ගණන: 4
සමත් වීමට අවශය ළකුණු ගණන : 20
ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් ලබා ගත හැකි සම්පූර්ණ ලකුණු ගණන : 40

කාලය : පැය 1 යි

සමත් වීමට ගත යුතු ලකුණු : 35%

නිවැරදි පිළිතුර ඉදිරියෙන් ඇති කොටුව (check box) තුළ ක්ලික් කරන්න, එවිට එම කොටුව තුළ "හරි" ලකුණක් දිස්වනු ඇති.

විභාගය අවසානයේදී ඔබ ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව හා නිවැරදි පිළිතුරු තිරය මත දිස්වනු ඇත.

විභාගය නියමිත කාල වේලාවට අවසන් නොකලහොත් පරිගණකය විසින් විභාගය ස්වයංක්‍රීයව අවසන් කරනු ඇත.

All the Best !

powered by myschool.lk

 
--- All rights reserved EdueLanka 2017 --

ප්‍රශ්න අංක 01

ජීවී හෝ අජීවී ලෙස හඳුනාගත නොහැක්කේ,

ප්‍රශ්න අංක 02

සංචරණ උපාංගයක් නොවන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 03

* ශාකයක් හිරු එළිය දෙසට නැමී වැඩීම.
* මාළුවෙකු පිහිනීම.
* සූරියකාන්ත මල හිරු එළිය දෙසට හැරීම.
* කතුරුමුරුංගා ශාක පත්‍ර හවසට හැකිලීම ආදිය ජීව ක්‍රියා වේ.

ඉහත ජීව ක්‍රියා හැඳින්වීම සඳහා ඉතාම සුදුසු වචනය,

ප්‍රශ්න අංක 04

භාජනයේ හැඩයට අනුවර්ථනය (වෙනස්) වන පදාර්ථය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 05

වායු පදාර්ථයක් බව පැහැදිලි කරන වඩාත්ම සුදුසු ප්‍රකාශය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 06

ශක්තිය විස්තර කරන නිවැරදි ප්‍රකාශය,

ප්‍රශ්න අංක 07

තන්‍යතාවය වැඩිම ද්‍රව්‍ය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 08

පරිහරණයට ගත නොහැකි ජල ප්‍රතිශතය,

 

ප්‍රශ්න අංක 09

ලෝක ජල දිනය පවතින දිනය කවදා ද?

ප්‍රශ්න අංක 10

අප ජලය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිතා කළ යුත්තේ,

ප්‍රශ්න අංක 11

සුළං ශක්තියේ අවාසියකි,

 

ප්‍රශ්න අංක 12

සූර්යය ශක්තිය පිළිබඳව වැරදි කියමන,

ප්‍රශ්න අංක 13

පාරදෘශ්‍ය වස්තු ප්‍රයෝජනයට ගැනෙන අවස්ථාවකි,

ප්‍රශ්න අංක 14

ප්‍රකාශ තන්තු භාවිතයට ගන්නා අවස්ථාවකි.

ප්‍රශ්න අංක 15

නිවැරදි ප්‍රකාශනය වන්නේ,

ප්‍රශ්න අංක 16

ආලෝකයට ගමන් කළ නොහැකි මාධ්‍යයකි.

ප්‍රශ්න අංක 17

ගුරුවරයෙකු පන්තියේ නොමැති විට සිසුන්ගේ බෙරිහන් දීම,

ප්‍රශ්න අංක 18

සෑම චුම්බකයකටම ධැව,

ප්‍රශ්න අංක 19

බලවත්ම චුමබකය සහිත අවස්ථාව වනුයේ,

 

 

ප්‍රශ්න අංක 20

නිදහසේ එල්ලන ලද චුම්බකයක උත්තර ධැවය නිරන්තරයෙන් ම හැරී සිටින්නේ,