3.3 - ලවණතාව අනුව ජලය වර්ග කිරීම

මුහුදු ජලය ලූණු රසයෙන් යුක්ත බව ඔබ දැනටමත් දන්නා කරුණකි. මුහුදු ජලය ලූණු රසවීමට හේතුව ඔබ සොයා බලා තිබේ ද ?

විවිධ ද්‍රව්‍ය ජලයෙහි දියවීම ජලය සතු විශේෂ ගුණයකි. මුහුදු ජලයෙහි විවිධ ද්‍රව්‍ය රැසක් දියවී තිබේ. මුහුදු ජලය ලූණු රසවීමට හේතුව එහි සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් නම් ලවණය දියවී තිබීමයි. දිය වී ඇති ලවණ ප්‍රමාණය එම
ජලයේ ලවණතාව ලෙස හැඳින්වේ. ලවණතාව පදනම් කරගෙන ජලය, මිරිදිය (Fresh water), කිවුල්දිය (Brackish water) හා කරදිය (Marine water) ලෙස වර්ග තුනකට ඛෙදා ඇත.

ලූණු ලේවා තුළදී මුහුදු ජලය වාෂ්පීභවනය කර ලූණු
(සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්) නිපදවයි.

ජලයේ ලවණතාව පරීක්ෂා කිරීමට පහත දැක්වෙන ක්‍රියාකාරකමෙහි නියැලෙමු.

ක්‍රියාකාරකම 3.4

ජලයේ ලවණතාව පරීක්ෂා කිරීම
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :- ලූණු 10 g ට ක් පමණ, පානීය ජලය, 50 ml බීකරයක්, තෙද~ු
තුලාවක්

ක්‍රමය :-

  • 50 ml බීකරයක් ගෙන එයට ජලය 25 ml දමා ස්කන්ධය මැන සටහන්
    කරන්න.
  • එම බීකරයේ ජලය ඉවත්කර ලූණු 2 g ට එක්කර ජලය ස්වල්පයක් යොදා හොඳින් දියකර 25 ml දක්වා ජලය එකතුකර නැවත ස්කන්ධය මැන සටහන් කරන්න.
  • එම ලූණු ද්‍රාවණය ඉවත් කරන්න.
  • නැවත එම බීකරයට ලූණු 6 g ට එක් කර ජලය ස්වල්පයක් යොදා හොඳින් දිය කරන්න. 25 ml දක්වා ජලය එකතුකර ස්කන්ධය මැන සටහන් කරන්න.
  • ඉහත අවස්ථා තුනේදී ම ලබාගත් පාඨාංක වගුගත කරන්න.

මෙහි දී ලූණු දිය නොකළ ජලය මිරිදිය ලෙසත්, ලූණු 2 g ට දියකළ ජලය කිවුල්දිය ලෙසත්, ලූණු 6 g ට දිය කළ ජලය කරදිය ලෙසත්, උපකල්පනය කරනු ලැබේ. ලූණු වැඩි ප්‍රමාණයක් දිය වූ ජලයේ ස්කන්ධය වැඩි අගයක් ගන්නා බව ඔබට නිරීක්ෂණය කළ හැකි වේ. මේ අනුව සමාන පරිමාවක ස්කන්ධය සැලකූ විට ලවණතාව වැඩි ජලයේ ස්කන්ධය වැඩි බව නිගමනය කළ හැකි ය. මෙය පදනම් කරගෙන මිරිදිය, කරදිය හා කිවුල් දිය වෙන්කර හඳුනාගැනීම සිදුකළ හැකි ය.

පැවරුම 3.1
ඔබට අවස්ථාවක් ලද විටක කරදිය / කිවුල් දිය නියැදි සපයා ගෙන, මිරිදියෙහි ස්කන්ධ සමඟ ඒවායේ ස්කන්ධය සසඳා බැලීමට පරික්ෂණයක් සැලසුම් කර අත්හදා බලා වාර්තා කරන්න.