3.4 - ජලය වැදගත් වන ආකාර

මානව ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ජලයේ වැදගත්කම

ජීවයේ පැවැත්ම සඳහා මෙන් ම, බොහෝ මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ද ජලය අත්‍යවශ්‍ය සාධකයකි. උදෑසන සිට රාතී්‍ර නින්දට යන තුරුම ඔබ කොතරම් වාර ගණනක් ජලය භාවිත කරන්නේ ද යන්න මදක් සිතා බලන්න.

පැවරුම 3.2
ජලයේ විවිධ වූ භාවිත අවස්ථා පිළිබඳ ව සොයා බලන්න. එම අවස්ථා නිර්මාණාත්මක ලෙස චිත්‍රයකින් හෝ පෝස්ටරයකින් හෝ ඡායාරූප එකතුවක් ලෙස හෝ ඉදිරිපත් කරන්න.

ඔබ විසින් ඉහත 3.2 පැවරුමේ ඉදිරිපත් කළ ජලයේ විවිධ භාවිත පහත ක්ෂේත්‍ර යටතේ ලැයිස්තු ගත කරන්න.

  1. කෘෂිකර්මාන්තය ඇතුළු විවිධ කර්මාන්ත සඳහා
  2. සනීපාරක්ෂක කටයුතු සඳහා 
  3. ගෘහස්ථ කටයුතු සඳහා
  4. ප්‍රවාහන මාධ්‍යයක් ලෙස
  5.  විනෝදාස්වාදය සඳහා
  6. ජල ක්‍රිඩා සඳහා
  7.  ජල විදුලිය නිපදවීම සඳහා
  • ජීවයේ පැවැත්ම සඳහා ජලයේ වැදගත්කම

අධික ලෙස පාචනය වැළදුන අවස්ථාවක දී ශරීරයෙන් ජලය ඉවත් වීමෙන් ශරීරය විජලනය වී මරණයට වුව ද පත්විය හැකි ය. ශාකයක් ජලය නොමැති වීමෙන් මැලවී යයි. දිගටම ජලය නොලැබී ගියහොත් ශාකය මිය යයි. මේ අනුව ජීවීන්ට සිය ජීවිතය පවත්වා ගෙනයාම සඳහා ජලය මූලික සාධකයක් බව ඔබට වැටහෙනු ඇත.

ජලය ජීවයේ පැවැත්මට දායක වන ආකාර කිහිපයක් පහත සටහනේ දැක්වේ.