Present perfect tense (GK-02) - 6-වසර සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය

Present perfect tense (GK-02)

Present Perfect Tense:

වර්තමානයේ නිම වූ විධිය (ලා වලින් අවසන්වන වාක්‍ය

Structure:

Subject  + Has  + Past participle                                                                           

(උක්තය + Has +  අතීත කාල කෘදන්තය )                       

(වර්තමාන කාල ඒක වචන මධ්‍යම පුරුෂ නාම 

පද පිළිබඳව මුලින් විමසා බලමු. කර්තෘ කාරක වාක්‍ය කිහිපයක් පහත වේ.) 

1

 ඔහු ඇවිත්ලා /ඔහු පංතියට ඇවිත්ලා /

ඔහු තනියම ඇවිත්ලා / 

ඔහු තනියම පාසලට ඇවිත්ලා / 

ඔහු ගෙදර සිට තනියෙන් අවිත් 

He has come. 

He has come to the class.                                     

He has come alone 

to the class.

He has come alone 

from his house.      

He has come along

on the way to school.

Verbs:

Come

(verb stem) -                   

Came

(past verb) -

Come

(past participle)

Alone :

without other

( ඒක වචන නාම පද වන ඔහු, 

හෙතෙම, ඇය, ඈ, 

එයා, ඌ. සිරිල්, අරුණි , නදී, 

ආදිය සමඟ හැස් 

යන උප ක්‍රියාව එක් වේ.

ඊලඟට අතීත කාල කෘදන්තය පිහිටයි.

මේ අවස්ථාවේ දී තනියම යන පදය ද 

එකතුකර වැඩි විස්ථරයක් දක්වා ඇත.

( බොහෝ විට සිදුවන උච්චාරණ දෝශයකි

මාත්‍රා වැඩිකර හැස් යන්න හෑස් ලෙස 

දෝෂ සහිතව ව්‍යවහාර කිරීම .)

උදාහරණ : (හෑස් ) " හෑස් " ලෙසට 

ශබ්ද කිරීම නොකරන්න.

එවැනි පුරුදු මගහරවා ගැනීම ඔබම කළ යුතු

අතර පුහුණුව අත්‍යවශ්‍ය වේ. 

හී හැස් කඅම්, හී හැස් කඅම් ටු ද ක්ලාස්,

හී හැස් කඅම්  අලෝන්,

හී හැස් කඅම් අලෝන්

ටු ද ක්ලාස් ආදී ලෙස හැස් යොදන්න.) 

Some statements:

 He has come.

She has gone.

She has done my job.

He has done my work.

It has drunk.

She has blamed.

Someone has come.

Somebody has come.

Piyal has come.

Sir has come.

My bus has come.

Mayuri has come.

He has come home.

She has brought

something.

ඔහු ඇවිත්ලා.

ඈ ගිහිල්ලා.

ඇය මගෙ වැඩේ කරලා.

ඔහු මගෙ වැඩ කරලා.

එයා බීලා.

ඇය දෝෂාරෝපණය කරලා.

කව්දෝ ඇවිත්ලා.

යමෙකු ඇවිත්ලා.

පියල් ඇවිත්ලා.

සර් ඇවිත්ලා.

මගෙ බසය ඇවිත්ලා.

මයුරි ඇවිත්ලා.

ඔහු ගෙදර ඇවිත්ලා. 

ඇය මොනවදෝ ගෙනත්ලා.

(Do -Did - Done,

Come - Came - Come,

Go - Went- Gone, 

Work - Worked - Worked,

Drink - Drunk - Drunk,

Blame - Blamed - Blamed, 

Bring - Brought - Brought)

- Has / Have - Had - Had,

(Be / am /is/are -

was /Were -

Been / Being,)

Passive Voice

කර්ම කාරක විධිය 

( Object + Has been + Past participle  

(අනුක්ත කර්තෘ + හැස් බීන් +කෘදන්තය) 

1.  It has been done.

2.  Your work has been done.

3.  Your work has been done

     by our elder sister.

4.  My bus has been broken down.

5.  My bus has been broken down

     by an accident. 

6.  Money has been given.

7.   It has been given.

8.  Your file has been given.

9.  Notes have been written.

10. The rat has been killed.

11. The pupil has been taught.

12. The car has been sold.

13. The pen has been broken.

14. That land has been sold.

15. It has been changed.

16. That one has been bought.

17. The mouse has been caught.

18. The robber has been punished.

19. She has been married.

20. They have been punished 

ඉට් හැස් බීන් ඩඅන්.

යුඅ වඅක් හැස් බීන් ඩඅන්.

මයි බස් හැස් බීන් බ්‍රෝකඅන් ඩවුන්.

මඅනි හැස් බීන් ගිවඅන්,

ඒක කරනුලබල.

මගෙ වැඩේ කරනුලබල.

අපේ අක්කා විසින්

ඔබේ වැඩේ කරනුලබල.

ඇගේ  බසය කඩනුලබල.

හදිසි අනතුරෙන් මගෙ බසය කැඩිල.

මුදල් දෙනුලබල. එය දෙනුලබල. 

ඔයාගෙ ලිපිගොනුව දෙනුලබල.

සටහන් ලියනුලබල. 

මීයාව මරනුලබල.

ශිෂ්‍යාට උගන්වනුලබල.

කාරය විකුණනුලබල.

පෑන කඩනුලබල.

ඉඩම විකුණනුලබල. 

ඒක වෙනස්කරනුලබල.

(මාරුකරනුලබල)

අරැක මිළදී ගනුලබල.

මීයාව අල්ලනුලබල.

මංකොල්ලකරුට වධ දෙනුලබල. 

ඇයව සම්බන්ඳ කරනුලබල. 

ඔවුන්ට දඬුවන් කරලා.

Has:

This auxiliary can be

used to

show something possess

to someone.

(යමක බුක්තිය දැක්වීමට)

The butterfly

Here is a butterfly.

It sits on a flower.

It has two pairs of wings.

They are large and beautiful.

We have hands

but the butterfly has no hands.

It has six legs.

How many legs do you have

Look at its head.

It is very small.

It has many eyes

but no teeth.

Its body is thin and long. 

It has no bones

as you have.

It is an insect.

It is very pretty and

always happy.

 

මේ ඉන්නේ සමනළයෙකි.

ඌ පුෂ්පයක් මත වසයි. 

ඌට අත්තටු යුගල දෙකක් තිබේ.

ඒවා විශාලයි, ලක්ෂණයි.

අපිට අත් තිබෙන නමුත්

සමනළයාට අත් නැත.

ඌට පාද හයක් තිබේ.

ඔබට පාද ඇත්තේ කීයද?

උගේ හිස දෙස බලන්න.

එය ඉතා කුඩාය.

ඌට ඇස් ගොඩාක් ඇතිමුත් දත් නැත.

උගේ ශරීරය හීනියි දිගයි.

ඌට ඇටකටු නැත,

අපට වාගේ.

ඌ කෘමියෙකි.

ඌ චිත්තාකර්ෂණීය

සහ තෘප්තිකර වේ.

(*Have යන උප ක්‍රියා පදය

බහු වචන නාම පද සමඟ

අයිතිය දැක්වීම සඳහා යොදා ගනු ලැබේ.)

Has / Have /  Had :

Used as a main verb

to express the full meaning

of Eat & Drink politely.                     

( ආචාරශීලීව ආහාර ගැනීම

දැක්වීම සඳහා කනව.බොනව

යන අදහස ගෙනදීම පිණිස භාවිත වේ.)                

auxiliary:

ඔක්සිලඅරි

(නිවරදි උච්චාරණය)   

ඔක්සිලිඅරි  වැරදි උච්චාරණයකි.

1. The visitor has his breakfast

    outside of the hotel.

2. She has her meals just now.

3. I have had my lunch

    early today.

4. They have their dinner

    without liquor.

5. He had his supper.

6. She has today meals alone.

7. It hasn't anything today.

8. This letter has been

    just finished.

අමුත්තා උදේට පිටතින් කාළා.

ඈ මේ දැන් කෑම ගත්තා විතරයි.

අද මම කලින්ම දවල්ට කෑවා.

ඒගොල්ලෝ බොන්නෙ නැතිව

රාත්‍රී භෝජන අත්විදල.

ඈ සන්ධ්‍යා භෝජනය ගත්තා.

ඈ තනියම අද භුක්තිවින්දා.

ඌ කිසිවක් කා බී නැහැ.

මේ ලිපිය අවසන්කළා විතරයි.

Bonus:

Dictation:

a)

buds,

trunk,

leaves,

bushes,

where,

who,

what,

when,

which,

why,

stem,

branches,

roots,

flowers,

creepers, 

small plants,

climbers, 

large plants,

seven wonders,

continents, p

planet,

Earth, 

ocean,

countries,

world,

differents,

map.

b)

I am Sahan.

I am eight.

I live in Nawala. 

I go to Dharmapala Vidyalaya.

I am in grade three.

I have a brother and a sister.

I like red.

I have two eyes,

one nose, one mouth,

two hands, two legs, 

ten fingers,  ten toes.

Grammar:

Simple

Present Tense:

යම් කිසි දෙයක් නිතරම, දිනපතා,

හෝ සාමන්‍යයෙන් සිදුවේ යැයි 

පැවසීමේදී මෙය භාවිතා වේ.

(a).
     
He / She / It 

        +

  Verb + S       

   (Drink)

 

b).

       I / We /

    You / They   

          +

       Verb 

     (Drink)

Examples:

1. She drinks milk every day.

2. He drinks milk every day.

3. It drinks milk every day.

4. I drink milk every day.

5. We drink milk every day.

6. You drink milk every day.

7. They drink milk every day.

Exercise

Write these sentences

in English:

මගේ අම්මා බත් පිසින්නීය.

කුරුල්ලෝ අහසේ පියාඹති.

වෛද්‍යවරයා අපට බෙහෙත් දෙයි.

නාමල් පොත් ලියයි.

ඉර නැගෙනහිරින් පායයි. 

Simple

Present Tense:

Negative form:

a).       

  He / She / It          

      +

 doesn't

      +

  Verb           

 (sing) 

 

b).

 I / We /

You / They         

     +          

  don't        

    +           

 Verb         

(sing) 

1. He doesn't sing.

2. She doesn't sing.

3. t doesn't sing.

4. I don't sing.

5. We don't sing.

6. You don't sing.

7. They don't sing.

Simple

Present Tense:

Question form:

a).   

Does

 + 

He / She / It 

 +    

Verb?

(run) 

 

b).     

Do       

I/ We /

You / They         

+         

Verb         

(run) 

Examples:

1. Does he run?

2. Does she run?

3. Does it run?

4. Do I run?

5. Do we run?

6. Do you run?

7. Do they run?

Exercise: 

ඉංග්‍රීසියට හරවන්න.

මම තේ පානය කරනවා.

අපි තේ පානය කරනවා.

මම තේ බොනවා ද?

අපි තේ බොනවා ද?

ඔබ කෝපි බොනවා ද?

ඔහු කිරි බොනවා ද?

ඇය කිරි බොනවා ද?

ඌ කිරි බොනවා ද?

සැමට තෙරුවන් සරණයි!

 ගුණපාල කුමාරසිංහආරච්චිගේ(GK-02)