5.1 - අම්ල හා භස්ම හඳුනා ගැනීම

මෙම මාතෘකාව යටතේ තවමත් විෂය කාරනා ඇතුළත් කර නොමැත.