5.2 - නිවසේ හා පාසල් විද්‍යාගාරයේ ඇති අම්ල හා භස්ම

මෙම මාතෘකාව යටතේ තවමත් විෂය කාරනා ඇතුළත් කර නොමැත.