4.3 - ජලය ජීවයේ මාධ්‍යයක් ලෙස

මෙම මාතෘකාව යටතේ තවමත් විෂය කාරනා ඇතුළත් කර නොමැත.