අනාගත කාල ක්‍රියාපද වරනැගීම - 8-වසර දෙමළ භාෂාව

අනාගත කාල ක්‍රියාපද වරනැගීම

ආදරණිය දුවේ පුතේ අද සිට දෙමළ භාෂාව පිළිබඳ පාඩම් ඔබ වෙත ගෙන ඒමට මම සූදානම් වෙමි.

දෙමළ භාෂාව ඉගෙන ගැනීම ඔබගේ අනාගත රැකියා අවස්ථාවල දී ප්‍රභලම අමතර සුදුසු කමක් වනු ඇත.එහෙමනම් නාංගල් තමිළ් කට්පෝම් අපි දෙමළ ඉගෙන ගනිමු.

අද මුලින්ම අනාගතකාල ක්‍රියාපද වරනැගෙන ආකාරය ඉදිරිපත් කරමි. මෙහි දී දී ඇති උපකාරක ආධාරයෙන් ඔබට පහසුවෙන් ක්‍රියාපද වරනැගිය හැකිය. 

අනාගත කාල ක්‍රියාපද සාදන ආකාරය.

 

 

 

நான்

நாங்கள்

நீ

நீங்கள்

அவன்

அவள்

அவர்

அவர்கள்

அது

அவை

+ வாசி

+ வாசி

+ வாசி

+ வாசி

+ வாசி

+ வாசி

+ வாசி

+ வாசி

+ வாசி

+ வாசி

+ ப்ப் + ஏன்     =   வாசிப் பேன்

+ ப்ப் + ஓம்     =

+ ப்ப் + ஆய்    =

+ ப்ப் + ஈர்கள்  =

+ ப்ப் + ஆன்      =

+ ப்ப் + ஆன்      =

+ ப்ப் + ஆர்       =

+ ப்ப் + ஆர்கள் =

+ ப்ப் + அது      =

+ ப்ப் + அன     =

මම කියවමි

අපි කියවමු

නුඹ කියවන්නෙහි

ඔහු කියවන්නේ ය

ඇය කියවන්නී ය

එතුමා කියවයි

එතුමන්ලා කියවති

ඌ කියවයි

උන් කියවති