10 පාඩම, වඳිමු දළදා, වඳිමු සිරිපා (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) - 8-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

10 පාඩම, වඳිමු දළදා, වඳිමු සිරිපා (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)

   දළදා වන්දනා ගාථාව

 • ලොකෙකනාථ වදනම්බුජ රාජ හංසං

  ලොක - ලෝකය

  නාථ - පිහිට, ස්වාමියා

  ලොකෙය - බුදුරජ
   

  වේනෙයිය කෝමුද විකසන සීත රංසිං

  වෙනෙය්‍ය - හිමවිය යුතු, මාර්ගාවබෝධය ලැබිය යුතු

  කොමුදී - සඳරැස, කුමුදු ඇති විල

  විකාස - ප්‍රබෝධය, පුබුදුවීම, පිපීම

  සීතරංසි - සිහිල් රැස් ඇත්තා, චන්ද්‍රයා
   

  අද්ධින්දුකාර වරරූප විරාජමානං

  අද්ධින්දු = අද්ධ + ඉන්දු

  අද්ධ - අඩ, භාගය

  ඉන්දු - චන්ද්‍රයා

  වර - උතුම්
   

  වන්දාමි වාමමමලංජින දන්තධාතුං

  වන්දාමි - වඳිමි

  වාම - වම්පස

  ජින - බුදුහු, සර්වඥයන් වහන්සේ
   

  අර්ථය

 • දෙවියන් සහිත ලෝකයට එකම පිහිටක් වූ, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී මුඛය නැමැති නෙළුම් විලට රාජ හංසයෙකු වැනි වූ හික්මවිය යුතු ජනයා නැමැති කුමුදු විල පුබුදු කරන්නා වූ චන්ද්‍රයා වැනි වූ අඩ සඳ මෙන් උතුම් රූපයකින් විරාජමාන වූ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නිර්මල වූ ශ්‍රී දන්ත ධාතුන් වහන්සේ මනා කොට වන්දනා කරමි.
   

  ශ්‍රී පාද වන්දනා ගාථාව


  යන්නම්මදාය නදියා පුලිනේ ච තීරේ

  පුලින - වැලි

  තීර - ඉවුර
   

  යං සච්ච බද්ධ ගිරිකේ සුමනා චලග්ගේ

  යං තත්ථ යෝනක පුරේ මුනිනෝ ච පාදං

  තං පාද ලාංඡනමහං සිරසා නමාමි
   

  අර්ථය

 • ශ්‍රී පාදස්ථානය වඳින ගාථාවෙහි ශ්‍රී පාද ලාංඡනය පිහිටවූ ස්ථාන 4 ක් පිළිබඳව සඳහන් වෙයි.
  1. නර්මදා නදියේ වැලි තලාව.
  2. සච්ච බද්ධ පර්වතය - සියම් දේශය.
  3. ලක්දිව සමන්ත කූඨය.
  4. යෝනක පුරය.

  සටහන:-

  1. ඉහත යෝනක පුරය යන්නෙන් අරාබි ජනපදය අර්ථගැන්වෙන බව එක් මතයකි.

  2. බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ශ්‍රී පතුල පිහිටවූ වාර ගණන පිළිබඳව විවිධ ග්‍රන්ථ වල විවිධ අයුරින් සඳහන්ව ඇති අතර 13 වන ශත වර්ෂයේ ලියූ “සමන්තකූටවණ්ණනා“ නම් වූ ග්‍රන්ථයේ ඉහත ගාථාව සඳහන් වෙයි.