11 පාඩම, පාලි I - නමස්කාර පාඨය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) - 8-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

11 පාඩම, පාලි I - නමස්කාර පාඨය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)

 • නමස්කාර පාඨය පහත දැක්වේ,
  "නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස"

 • නමස්කාර පාඨයෙහි එන පාලි පද වල සිංහල තේරුම මෙසේය.

  නමෝ - නමස්කාර වේවා
  තස්ස - ඒ
  භගවතෝ - භාග්‍යවත්
  අරහතෝ - අරහත් (පිදීමට සුදුසු)
  සම්මා - සම්මා (සම්‍යක්)
  සම්බුද්ධස්ස - සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට

 • නමස්කාර පාඨයෙහි සිංහල තේරුම මෙසේය.
  "ඒ භාග්‍යවත් අර්හත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා"
   

 • සිංහල තේරුම මතුවන පරිදි නමස්කාර පාඨය සැකසූ විට පද පිළිවෙල මෙසේය.
  "තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස නමෝ"

  සටහන:-
  නමෝ පදය අගට යොදා සුපුරුදු නමස්කාර පාඨයම තිබෙන පරිදි සැකසීමෙන් පද පිළිවෙල ලැබේ.

 • නමස්කාර පාඨය ඇසුරින් සරළ පාලි වාක්‍ය ගොඩනගමු.

  වගුව 1

  1. නමෝ තස්ස භගවතෝ.
  නමස්කාර වේවා ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට.

  2. නමෝ තස්ස මහේසිනෝ.
  නමස්කාර වේවා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේට.

  3. නමෝ තස්ස නාගාය.
  නමස්කාර වේවා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේට.

  වගුව 2

  1. තස්ස භගවතෝ නමෝ.
  ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා.

  2. තස්ස මහේසිනෝ නමෝ.
  ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා.
   

  3. තස්ස නාගාය නමෝ.
  ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා.
   

  වගුව 3

  1. මය්හං නමත්ථු සබ්බ බුද්ධානං.
  මගේ නමස්කාරය වේවා සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලාට.

  2. මය්හං නමත්ථු සබ්බ අරහන්තානං.
  මගේ නමස්කාරය වේවා සියලු රහතන් වහන්සේලාට.

  අභ්‍යාස:-

  1. පෙළ පොතේ සියලුම ක්‍රියාකාරකම් කරවන්න.