15 පාඩම, හොඳ බෞද්ධයා හැඳින ගනිමු (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) - 8-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

15 පාඩම, හොඳ බෞද්ධයා හැඳින ගනිමු (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)

 • තෙරුවන් සරණ යන ඕනෑම තැනැත්තෙකු බෞද්ධයෙකි.

 • තෙරුවන් සරණ ගොස්, දන් දීම සිල් රැකීම ආදිය කළ පමණින් හොඳ බෞද්ධයෙකු බවට පත් වන්නේ නැත.

 • බුදුරජාණන් වහන්සේ හොඳ බෞද්ධයන් උපාසක පුණ්ඩරීක යන නමිනුත් නරක බෞද්ධයන් උපාසක චන්ඩාල යන නමිනුත් හැඳිවූ සේක.

 • උපාසක පුණ්ඩරීක හෙවත් හොඳ බෞද්ධයෙකු සතු විය යුතු ලක්ෂණ කිහිපයකි.
  හෙතෙම,

  1. ශ්‍රද්ධාව ඇත්තෙකි.
  2. සිල්වත් අයෙකි.
  3. සුබ අසුබ නිමිති නොපිළිගන්නෙකි.
  4. කර්මය පිළිගන්නෙකි.
  5. තෙරුවන් හැර වෙනත් සරණක් නොපිළිගන්නෙකි.
  6. පළමුව තෙරුවන්ටම ගරු සැලකිලි කරන්නෙකි.

 • උපාසක චන්ඩාල හෙවත් නරක බෞද්ධයෙකු සතු ලක්ෂණ කිහිපයකි.
  හෙතෙම,

  1. ශ්‍රද්ධාව නැත්තෙකි.
  2. දුසිල්වත් අයෙකි.
  3. සුබ අසුබ නිමිති පිළිගන්නෙකි.
  4. කර්මය නොපිළිගන්නෙකි.
  5. තෙරුවන් සරණ හැර වෙනත් සරණ සොයන්නෙකි.
  6. තෙරුවන් හැර වෙනත් අයට පළමුව සලකන්නෙකි.

 • ශ්‍රද්ධාව ඇති තැනැත්තා ප්‍රාණ ඝාතය, මත්පැන් පානය, රළු වචන භාවිතය ආදී වැරදි සිදු නොකරන්නෙකි.

 • තෙරුවන් සරණ යෑමේ පාඨ දිනපතා කියවූවද, ඉහත වැරදි සිදු කරන්නේ නම් හෙතෙම ශ්‍රද්ධාව නැත්තෙකි. එමනිසා හොඳ බෞද්ධයෙකු නොවේ.
   

 • පන්සිල් පද දිනපතා කියවූවද, පන්සිල් ආරක්ෂා නොකරන තැනැත්තා සිල්වතෙකු නොවේ. හෙතෙම දුස්සීලයෙකි.
   

 • කර්මය හා එහි විපාක ගැන අමතක කර සුබ අසුබ නිමිති ගැන සිතමින් කටයුතු කරන්නා හොඳ බෞද්ධයෙකු නොවේ.

 • සෑම වැඩකටම ප්‍රථම තෙරුවන් සිහිකරන තැනැත්තා හොඳ බෞද්ධයෙකි.