24 පාඩම, පාලි III - පැන් හා ආහාර පූජා කිරීමේ ගාථා (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) - 8-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

24 පාඩම, පාලි III - පැන් හා ආහාර පූජා කිරීමේ ගාථා (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)

 • පැන් පූජා කිරීමේ ගාථාව පහත දැක් වේ.

  “සුගන්ධං සීතලං කප්පං - පසන්න මධුරං සුභං
  පානීයමේතං භගවා - පතිගණ්හාතු උත්තම“
   

 • පැන් පූජා කිරීමේ ගාථාවේ එන පාලි පද වල සිංහල තේරුම මෙසේය.

  සුගන්ධං - සුවඳවත් වූ

  සීතලං - සිසිල් වූ

  කප්පං - යෝග්‍ය වූ

  පසන්නං - ප්‍රසන්න වූ

  මධුරං - මිහිරි වූ

  සුභං - යහපත් වූ

  පානීයමේතං = පානියං + එතං

  ඒතං - ඒ

  පානීයං - පැන්

  භගවා - භාග්‍යවතුන් වහන්ස

  පතිගණ්හාතු - පිළිගන්නා සේක්වා

  උත්තම - උතුම් වූ
   

 • පැන් පූජා කිරීමේ ගාථාවේ සිංහල තේරුම මෙසේය.

  “උතුම් වූ භාග්‍යවතුන් වහන්ස, කැප වූ සුවඳ ඇති, සිසිල් වූ පිරිසිඳු වූ මිහිටි වූ පැහැපත් වූ මේ පැන් පිළිගන්නා සේක්වා.“
   

 • සිංහල තේරුම මතු වන පරිදි පැන් පූජා කිරීමේ ගාථාව සැකසූ විට පද පිළිවෙල මෙසේය.

  උත්තම භගවා කප්පං සුගන්ධං සීතලං පසන්නං මධුරං සුභං එතං පානීයං පතිගණ්හතු.

 • ආහාර පූජා කිරීමේ ගාථාව පහත දැක් වේ.

  “ඕජවන්තං රසවන්තං - පණීතං භෝජනං ඉමං
  අනුකම්පං උපාදාය - පතිගණ්හාතු උත්තම“

 • ආහාර පූජා කිරීමේ ගාථාවේ එන පාලි පද වල සිංහල තේරුම මෙසේය.

  ඕජවන්තං - ඔදවත් වූ

  රසවන්තං - රසවත් වූ

  භෝජනං - ආහාර
   

 • ආහාර පූජා කිරීමේ ගාථාවේ සිංහල තේරුම මෙසේය.

  “උත්තමයන් වහන්ස, ඔදවත් වූ රසවත් වූ මේ ප්‍රණීත භෝජනය අනුකම්පාවෙන් පිළිගන්නා සේක්වා.“
   

 • සිංහල තේරුම මතු වන පරිදි ආහාර පූජා කිරීමේ ගාථාව සැකසූ විට පද පිළිවෙල මෙසේය.

  උත්තම ඕජවන්තං රසවන්තං ඉමං පණීතං භෝජනං අනුකම්පං උපාදාය පතිගණ්හාතු.
   

 • ගාථා දෙක ඇසුරින් සරළ පාලි වාක්‍ය ගොඩනගමු.
   

  වාක්‍ය රටා 1

  1. උත්තම භගවා මධුරං පානීයං පතිගණ්හාතු.
  උතුම් වූ භාග්‍යවතුන් වහන්ස මිහිරි වූ පැන් පිළිගන්නා සේක්වා.

  2. උත්තම භගවා පණීතං භෝජනං පතිගණ්හාතු.
  උතුම් වූ භාග්‍යවතුන් වහන්ස ප්‍රණීත වූ ආහාර පිළිගන්නා සේක්වා.

  3. උත්තම භගවා මධුරං ගිලානපච්චයං පතිගණ්හාතු.
  උතුම් වූ භාග්‍යවතුන් වහන්ස මධුර වූ ගිලන්පස පිළිගන්නා සේක්වා.

  4. උත්තම භගවා රසවන්තං ඵලාපලං පතිගණ්හාතු.
  උතුම් වූ භාග්‍යවතුන් වහන්ස රසවත් වූ පළතුරු පිළිගන්නා සේක්වා.

  5. උත්තම භගවා පණීතං පායාසං පතිගණ්හාතු.
  උතුම් වූ භාග්‍යවතුන් වහන්ස ප්‍රණීත වූ කිරි ආහාර පිළිගන්නා සේක්වා.

  6. උත්තම භගවා මධුරං තාම්බූලං පතිගණ්හාතු.
  උතුම් වූ භාග්‍යවතුන් වහන්ස මධුර වූ දැහැත් පිළිගන්නා සේක්වා.

  7. උත්තම භගවා පණීතං භේසජ්ජං පතිගණ්හාතු.
  උතුම් වූ භාග්‍යවතුන් වහන්ස ප්‍රණීත වූ බෙහෙත් පිළිගන්නා සේක්වා.

  වාක්‍ය රටා 2

  1. උත්තම භගවා නො භන්තේ පානීයං පතිගණ්හාතු.
  උතුම් වූ භාග්‍යවතුන් වහන්ස අපගේ ස්වාමීනි පැන් පිළිගන්නා සේක්වා.

  2. උත්තම භගවා නො භන්තේ භෝජනං පතිගණ්හාතු.
  උතුම් වූ භාග්‍යවතුන් වහන්ස අපගේ ස්වාමීනි ආහාර පිළිගන්නා සේක්වා.

  3. උත්තම භගවා නො භන්තේ ගිලානපච්චයං පතිගණ්හාතු.
  උතුම් වූ භාග්‍යවතුන් වහන්ස අපගේ ස්වාමීනි ගිලන්පස පිළිගන්නා සේක්වා.

  4. උත්තම භගවා නො භන්තේ ව්‍යඤ්ජනං පතිගණ්හාතු.
  උතුම් වූ භාග්‍යවතුන් වහන්ස අපගේ ස්වාමීනි ව්‍යාඤ්ජන පිළිගන්නා සේක්වා.

  5. උත්තම භගවා නො භන්තේ තාම්බූලං පතිගණ්හාතු.
  උතුම් වූ භාග්‍යවතුන් වහන්ස අපගේ ස්වාමීනි දැහැත් පිළිගන්නා සේක්වා.

  6. උත්තම භගවා නො භන්තේ පායාසං පතිගණ්හාතු.
  උතුම් වූ භාග්‍යවතුන් වහන්ස අපගේ ස්වාමීනි කිරි ආහාර පිළිගන්නා සේක්වා.

  7. උත්තම භගවා නො භන්තේ භේසජ්ජං පතිගණ්හාතු.
  උතුම් වූ භාග්‍යවතුන් වහන්ස අපගේ ස්වාමීනි බෙහෙත් පිළිගන්නා සේක්වා.
   

  අභ්‍යාස:-
  ශ්‍රේණි විභාගය 2016

  1. පහත සඳහන් වාක්‍ය පාලියට නගා ලියන්න. (ල. 4)

  i. මම පන්සිල් සමාදන් වෙමි.
  ii. ශිෂ්‍යයා මල් පූජා කරයි.

  1. පෙළ පොතේ ක්‍රියාකාරකම් අංක 3 කරවන්න.
   

  පෙළ පොතේ ක්‍රියාකාරකම් අංක 3 සඳහා පිළිතුරු.

  1. අහං පංචසීලං සමාදියාමි.

  2. සිස්සෝ පුප්ඵානි පූජෙන්ති.

  3. ආචරියා පදීපේ ජාලෙන්ති.

  4. ත්වං පණ්ණසාලං ගච්ඡසි.

  5. තුම්හෙ සුගන්ධිනාධූපේන පූජේථ.

  6. මයං ගාථායෝ සජ්ඣායම.