25 පාඩම, පාලි IV - දැහැත් හා සුවඳ දුම් පූජා කිරීමේ ගාථා (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) - 8-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

25 පාඩම, පාලි IV - දැහැත් හා සුවඳ දුම් පූජා කිරීමේ ගාථා (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)

 • දැහැත් පූජා කිරීමේ ගාථාව පහත දැක් වේ.

  "නාගවල්ලි දලූපේතං - චුණ්ණ පූග සමායුතං
  තාම්බූලං පතිගණ්හාතු - සතං පූජේමිදං ජිනෝ"

 • දැහැත් පූජා කිරීමේ ගාථාවේ එන පාලි පද වල සිංහල තේරුම මෙසේය.

  නාගවල්ලී - නාගවල්ලී නම් වූ

  දලූපේතං (දල+උපේත)- දළුවලින් යුක්ත

  චුණ්ණ - හුණු

  පූග - පුවක්

  සමායුතං - යුක්ත වූ

  තාම්බූලං - බුලත්

  සතං - සත්පුරුෂයන් වහන්සේට

  පූජේමිදං = පූජේමි + ඉදං

  පූජේමි - පූජා කරමි

  ඉදං - මේ

  ජිනෝ - බුදුරජාණන් වහන්සේ

  පතිගණ්හාතු - පිළිගන්නා සේක්වා

 • දැහැත් පූජා කිරීමේ ගාථාවේ සිංහල තේරුම මෙසේය.

  “(මම) නාගවල්ලි දළු වලින් යුක්ත, හුණු පුවක්වලින් යුක්ත, මේ දැහැත් සත්පුරුෂයන් වහන්සේට (බුදුරජාණන් වහන්සේට) පූජා කරමි. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිගන්නා සේක්වා.“

 • සිංහල තේරුම මතු වන පරිදි දැහැත් පූජා කිරීමේ ගාථාව සැකසූ විට පද පිළිවෙල මෙසේය.

  (අහං) නාගවල්ලී දලූපේතං චුණ්ණ පූග සමායුතං ඉදං තාම්බූලං සතං පූජේමි ජිනෝ පතිගණ්හාතු.

 • සුවඳ දුම් පූජා කිරීමේ ගාථාව පහත දැක් වේ.

  “ගන්ධසම්භාර යුත්තේන - ධූපේනාහං සුගන්ධිනා
  පූජයේ පූජනීයං තං - පූජා භාජනමුත්තමං“

 • සුවඳ දුම් පූජා කිරීමේ ගාථාවේ එන පාලි පද වල සිංහල තේරුම මෙසේය.

  ගන්ධසම්භාර යුත්තේන - සුවඳ සමූහයෙන් යුත්

  සුගන්ධිනා ධූපේන - සුවඳ දුමින්

  පූජනීයං - පරම පූජනීය වූ

  පූජාභාජනං - පූජාවන්ට බඳුන් වූ

  තං - ඒ

  උත්තමං - උත්තමයන් වහන්සේ

  අහං - මම

  උපයේ - පුදමි

 • සුවඳ දුම් පූජා කිරීමේ ගාථාවේ සිංහල තේරුම මෙසේය.

  “සුවඳ සමූහයෙන් යුත් සුවඳ දුමින්, පරම පූජනීය වූ, පූජාවන්ට බඳුන් වූ (සුදුසු) ඒ උත්තමයන් වහන්සේ මම පුදමි.“

 • සිංහල තේරුම මතු වන පරිදි සුවඳ දුම් පූජා කිරීමේ ගාථාව සැකසූ විට පද පිළිවෙල මෙසේය.

  ගන්ධසම්භාර යුත්තේන සුගන්ධිනා ධූපේන පූජනීයං පූජාභාජනං තං උත්තමං අහං පූජයේ.
   

 • ගාථා දෙක ඇසුරින් සරළ පාලි වාක්‍ය ගොඩනගමු.
   

  වාක්‍ය රටා 1

  1. අහං ඉදං තාම්බූලං සතං පූජේමි සතො පතිගණ්හාතු.
  මම මේ බුලත් සත්පුරුෂයන් වහන්සේට පූජා කරමි. සත්පුරුෂයන් වහන්සේ පිළිගන්නා සේක්වා.

  2. මයං ඉමනි භෝජනානි සතං පූජේම සතො පතිගණ්හාතු.
  අපි මේ ආහාර සත්පුරුෂයන් වහන්සේට පූජා කරමු. සත්පුරුෂයන් වහන්සේ පිළිගන්නා සේක්වා.
   

  වාක්‍ය රටා 2

  1. ත්වං ඉමිනා පුප්ඵෙන බුද්ධං පූජේහි බුද්ධෝ අධිවාසේතු.
  උඹ මේ මල් බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරහි. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිගන්නා සේක්වා.

  2. ත්වං ඉමිනා දීපේන බුද්ධං පූජේහි බුද්ධෝ අධිවාසේතු.
  නුඹ මේ පහන් බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරහි. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිගන්නා සේක්වා.

  3. තුම්හේ ඉමෙහි පුප්ඵෙහි බුද්ධං පූජේථ බුද්ධෝ අධිවාසේතු.
  නුඹලා මේ මල් බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරහු. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිගන්නා සේක්වා.

  4. තුම්හේ ඉමෙහි දීපෙහි බුද්ධං පූජේථ බුද්ධෝ අධිවාසේතු.
  නුඹලා මේ මල් බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කරහු. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිගන්නා සේක්වා.
   

  වාක්‍ය රටා 3

  1. සෝ ඉමං ගිලාන පච්චයං භගවන්තං පූජේති භගවා පතිගණ්හාතු.
  හෙතෙම මේ ගිලන්පස භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පූජා කරයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිළිගන්නා සේක්වා.

  2. සෝ ඉමං පරික්ඛාරං භගවන්තං පූජේති භගවා පතිගණ්හාතු.
  හෙතෙම මේ පිරිකර භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පූජා කරයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිළිගන්නා සේක්වා.

  3. තේ ඉමානි ගිලාන් පච්චයානි භගවන්තං පූජෙන්ති භගවා පතිගණ්හාතු.
  ඔවුහු මේ ගිලන්පස භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පූජා කරති. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිළිගන්නා සේක්වා.

  4. තේ ඉමානි පරික්ඛාරානි භගවන්තං පූජෙන්ති භගවා පතිගණ්හාතු.
  ඔවුහු මේ පිරිකර භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පූජා කරති. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිළිගන්නා සේක්වා.
   

  අභ්‍යාස:-
  ශ්‍රේණි විභාගය 2016

  1. සිංහලයට නගන්න.

  ගන්ධසම්භාර යුත්තේන - ධූපේනාහං සුගන්ධිනා
  පූජයේ පූජනීයං තං - පූජා භාජනමුත්තමං (ල. 5)
   

  1. සියලුම වාක්‍ය රටා වල සිංහල තේරුම් ලියන්න.

  2. පෙළ පොතේ ක්‍රියාකාරකම් අංක 2, 4 කරවන්න.
   

  පෙළ පොතේ දැක්වෙන ක්‍රියාකාරකම් අංක 4 සඳහා පිළිතුරු.

  1. ත්වං ඉමිනා දානෙන සංඝං පූජේහි.

  2. මයං ඉමානි පරික්ඛාරං බුද්ධං පූජේම.

  3. උපාසකො අට්ඨංග සීලං සමාදියති.

  4. තුම්හේ ඉමෙහි පුප්ඵේහි බුද්ධං පූජේථ. භගවා පතිගණ්හාතු.

  5. අහං තාම්බූලං පූජෙන්ත ගාථං සජ්ඣායමි. ආචරියෝ තං සුණාතු.

  6. ආචරියා මෙත්තේන අම්හාකං ධම්මං භාසන්ති. මයං සුග්ගහීත සික්ඛාම.