36 පාඩම, සමුපකාරය හා ආගන්තුක සත්කාරය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) - 8-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

36 පාඩම, සමුපකාරය හා ආගන්තුක සත්කාරය (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)

 • සමූහයක් සිටින තැනකදී තිබෙන කටයුතු අන්‍යොන්‍ය වශෙන් බෙදා හදාගෙන සිදු කිරීම සමුපකාරය යි.

 • අනුරුද්ධ, නන්දිය හා කිම්බිල තෙරවරුන් ගෝසිංග වනය තුල සිටියදී කටයුතු කළ ආකාරය සමුපකාරී බවට උදාහරණය කි.

 • එම තෙරවරුන්ගෙන් උදයෙන්ම අවදි වන තෙරුන් වහන්සේ පැන් පෙරා තැබීම, ඇමදීම ආදී සියලු වැඩ කටයුතු කළ සේක. මෙය සමුපකාරී බවයි.

 • දහම් පාසලේදී ලොකු පොඩි සියලුදෙනා එක්ව සමුපකාරීව කටයුතු කළ හැකිනම් ලොකු වැඩ ප්‍රමාණයක් කෙටි කලකින් නිම කළ හැකිය.

 • තමා සිටින ස්ථානයට පිටතින් පැමිණෙන කෙනෙක් සඳහා සත්කාර සංග්‍රහ කිරීම ආගන්තුක සත්කාරය යි.

 • විහාරස්ථානයට පිටතින් වැඩම කරන භික්ෂුවක් වෙනුවෙන් විහාරස්ථානයේ වැඩ සිටින භික්ෂූන් වහන්සේලා විසින් කළයුතු ආගන්තුක සත්කාර අතර,

  1. ආගන්තුක භික්ෂුව ඉදිරියට ගොස් පිළිගැනීම.

  2. පාත්‍ර, සිවුරු තැබීමට තැනක් පෙන්වීම.

  3. මුහුණ කට දොවා ගැනීමට අවශ්‍ය පැන් අදිය තැබීම.

  4. අසුන් පැනවීම.

  5. දැහැත් ගිලන්පස පිළිගැන්වීම.

  6. වැසිකිළි කැසිකිළි ඇති තැන් පෙන්වා දීම.

  යන මේවාද ඇතුලත් වෙයි.

 • බුදුරජාණන් වහන්සේ අන්‍යාගමිකයින් උදෙසාද ආගන්තුක සත්කාරය ඉතා ඉහළින් ඉටු කළ සේක.

 • දහම් පාසල් දරුවන් වන අපිද නිවසට හෝ දහම් පාසලට පැමිණෙන අයට ආගන්තුක සත්කාර කළ යුතුය.
   

  අභ්‍යාස:-

  1. අනුරුද්ධ, නන්දිය, කිම්බිල තෙරුන් ගෝසිංග වනය තුල සිටියදී සමුකපාරීව කටයුතු කළ ආකාරය කෙසේද? (ල. 5)

  2. ඔබගේ දහම් පාසලට පිටින් පැමිණෙන භික්ෂූන් වහන්සේ නමකට ආගන්තුක සත්කාර ඉටු කරන ආකාරය ලියා දක්වන්න. (ල. 5)

  3. පෙළ පොතේ ක්‍රියාකාරකම් සියල්ල කරවන්න.