38 පාඩම, පාලි VI - ආරක්ෂක ගාථා (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) - 8-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

38 පාඩම, පාලි VI - ආරක්ෂක ගාථා (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)

 • ආරක්ෂක ගාථාව පහත දැක් වේ.

  “සබ්බේ බුද්ධා බලප්පත්තා - පච්චේකානඤ්ච යං බලං
  අරහන්තානඤ්ච තේජේන - රක්ඛං බන්ධාමි සබ්බසෝ“

 • ආරක්ෂක ගාථාවේ එන පාලි පද වල සිංහල තේරුම මෙසේය.

  සබ්බේ - සියලු

  බුද්ධා - බුදුරජාණන් වහන්සේලා

  බලප්පත්තා - ඤාණ බලයට පත්වූහ.

  පච්චේකානඤ්ච = පච්චේකානං + ච

  පච්චේකානං - පසේබුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ

  - ද

  යං - යම්

  බලං - බලය

  අරහන්තානඤ්ච = අරහන්තානං + ච

  අරහන්තානං - රහතන් වහන්සේලාගේ

  තේජේන - තේජසින් (බලයෙන්)

  සබ්බසෝ - හාත්පසින්

  රක්ඛං - ආරක්ෂාව

  බන්ධාමි - සලසමි

 • ආරක්ෂක ගාථාවේ සිංහල තේරුම මෙසේය.

  “සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලා (ඤාණ) බලයට පත්වූවෝ ය. උන්වහන්සේලාගේ ද පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේද රහතන් වහන්සේලාගේද යම් බලයක් ඇද්ද ඒ තේජසින් හාත්පසින්ම ආරක්ෂාව සලසමි.“

 • සිංහල තේරුම මතු වන පරිදි දැහැත් ආරක්ෂක ගාථාව සැකසූ විට පද පිළිවෙල මෙසේය.

  සබ්බේ බුද්ධා බලප්පත්තා (තේසංච) පච්චේකානඤ්ච අරහන්තානඤ්ච යං බලං (අත්ථි) තේන සබ්බසෝ රක්ඛං බන්ධාමි.

 • ආරක්ෂක ගාථාව ඇසුරින් සරළ පාලි වාක්‍ය ගොඩනගමු.

  වාක්‍ය රටා 1

  1. අහං සබ්බ බුද්ධානුභාවේන තුය්හං රක්ඛං බන්ධාමි.

  මම සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ආනුභාවයෙන් ඔබට ආරක්ෂාව සලසමි.

  2. අහං සබ්බ ධම්මානුභාවේන තුය්හං රක්ඛං බන්ධාමි.

  මම සියලු ධර්මයන්ගේ ආනුභාවයෙන් ඔබට ආරක්ෂාව සලසමි.

  3. අහං සබ්බ සංඝානුභාවේන තුය්හං රක්ඛං බන්ධාමි.

  මම සියලු සංඝයාගේ ආනුභාවයෙන් ඔබට ආරක්ෂාව සලසමි.

  4. මයං පච්චේක බුද්ධානුභාවේන තුම්හාකං රක්ඛං බන්ධාම.

  අපි පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ආනුභාවයෙන් තොපට ආරක්ෂාව සලසමු.

  5. මයං අරහන්තානං ආනුභාවේන තුම්හාකං රක්ඛං බන්ධාම.

  අපි රහතන් වහන්සේලාගේ ආනුභාවයෙන් තොපට ආරක්ෂව සලසමු.

  6. මයං රතනත්තයානුභාවේන තුම්හාකං රක්ඛං බන්දාම.

  අපි ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආනුභාවයෙන් තොපට ආරක්ෂාව සලසමු.

  වාක්‍ය රටා 2

  1. සබ්බ බුද්ධානුභාවේන තුය්හං සබ්බ දුක්ඛං විනස්සතු.

  සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ආනුභාවයෙන් ඔබගේ සියලු දුක් විනාශවෙත්වා.
   

  2. සබ්බ ධම්මානුභාවේන තුය්හං සබ්බ භයෝ විනස්සතු.

  සියලු ධර්මයන්ගේ ආනුභාවයෙන් ඔබගේ සියලු බිය විනාශවෙත්වා.
   

  3. සබ්බ සංඝානුභාවේන තුය්හං සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු.

  සියලු සංඝයාගේ ආනුභාවයෙන් ඔබගේ සියලු රෝග විනාශවෙත්වා.
   

  4. රතනත්තයානුභාවේන තුම්හාකං සබ්බන්තරායා විවජ්ජන්තු.

  ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආනුභාවයෙන් තොපගේ සියලු අන්තරාවන් දුරුවෙත්වා.
   

  5. ජිනසාවකානුභාවේන තුම්හාකං සබ්බූපද්දවා හරන්තු.

  බුද්ධ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාගේ ආනුභාවයෙන් තොපගේ සියලු උපද්‍රව බැහැරවෙත්වා.
   

  6. පිටකත්තයානුභාවේන තුම්හාකං සබ්බගහදෝසා හරන්තු.

  ත්‍රිපිටකයේ ආනුභාවයෙන් තොපගේ සියලු ග්‍රහ දෝෂ බැහැර වෙත්වා.
   

 • අභ්‍යාස:-

  1. පෙළ පොතේ ක්‍රියාකාරකම් අංක 2, 3, 4, 5 කරවන්න.

  ක්‍රියාකාරකම් අංක 4 සඳහා පිළිතුරු.

  1. මම සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ආනුභාවයෙන් ඔබට ආරක්ෂාව සලසමි.

  2. ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආනුභාවයෙන් ඔබගේ සියලු රෝග විනාශවෙත්වා.

  3. අපි රහතන් වහන්සේලාගේ තේජසින් තොපට ආරක්ෂාව සලසමි.

  4. බුද්ධ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාගේ ආනුභාවයෙන් තොපගේ සියලු උපද්‍රව බැහැර වෙත්වා.
   

  ක්‍රියාකාරකම් අංක 5 සඳහා පිළිතුරු.

  1. ජිනසාවකානුභාවේන තුයිහං සබ්බූපද්දවෝ හරන්තු.

  2. අහං සබ්බ බුද්ධානුභාවේන තුයිහං රක්ඛං බන්ධාමි.

  3. මයං අරහන්තානං තේජේන තුයිහං රක්ඛං බන්ධාම.

  4. රතනත්තයානුභාවේන තුයිහං සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු.