7 පාඩම, යහපත් පෞරුෂ ලක්ෂණ හතරක් (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) - 8-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

7 පාඩම, යහපත් පෞරුෂ ලක්ෂණ හතරක් (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)

 • කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ දැක්වෙන යහපත් පුද්ගල චරිතයක් ගොඩනගා ගැනීමට අවශ්‍ය වන යහපත් ගුණධර්ම කිහිපයක් මෙම පාඩමින් උගනිමු.

  1. අප්පකිච්ච

 • අප්පකිච්ච යනු අල්පකෘත්‍යතාව හෙවත් වැඩි වැඩ නැති කමයි. වැඩ අඩු බවයි.

 • කායික හා මානසික ශක්ති ප්‍රමාණය ඉක්මවමින් සිදු කිරීමට ඇති වැඩ ප්‍රමාණය වැඩි වැඩ ලෙස හැඳින් වේ.

 • ප්‍රමාණය ඉක්මවා වැඩ කිරීමෙන් ලැබෙන අයහපත් ප්‍රතිඵල බොහෝය.

  1. කායිකව හා මානසිකව දුර්වල වීම.

  2. රෝගාබාධ වැළඳීම.

  3. කරන වැඩ වල ගුණාත්මක බව අඩු වීම.

  4. අසාර්ථක පුද්ගලයෙකු වීම.

 • තම ශක්තිය පරිදි ඉටු කළ හැකි වැඩ කොටසක් භාරගන්නා පුද්ගලයාට විවේකය භුක්ති විඳීමට හා තෘප්තිමත් ජීවිතයක් ගත කිරීමට අවස්ථාව ලැබේ.

  2. සල්ලහුකවුත්තී

 • සල්ලහුකවුත්තී යනු සැහැල්ලු පැවතුම් ඇති බවයි.

 • බහු භාණ්ඩිකත්වය අතහැරීම සැහැල්ලු පැවතුම් ඇති බව ලෙස හැඳින් වේ.

 • බහු භාණ්ඩිකත්වය නිසා ලැබෙන අයහපත් ප්‍රතිඵල බොහෝ ය.

  1. වැඩියෙන් මුදල් සෙවීම නිසා අධික වෙහෙසකට පත් වීම.

  2. ලබා ගත් දේ රැක ගැනීමට අපහසු වීම.

  3. ඒ තුලින් පුද්ගලයාගේ පරිහාණිය සිදු වීම.

 • සැහැල්ලු පැවතුම් ඇති පුද්ගලයාට සුවපහසුවද, සතුටද, තෘප්තියද භුක්තිවිඳිමින් සාර්ථක ජීවිතයක් ගත කළ හැක.

  3. සන්තින්ද්‍රිය

 • සන්තින්ද්‍රිය යනු, ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය යන පංචේන්ද්‍රියන් සංවර කර ගැනීමයි.

 • ලැබෙන ලැබෙන අරමුණු සොය සොයා ඒවා පසු පස නොයෑම ඉන්ද්‍රිය සංවරය ලෙස හැඳින් වේ.

 • පොහොය දින අටසිල් සමාදන් වීම ඉන්ද්‍රිය සංවරය පුහුණු වීමට ඉතා හොඳ අවස්ථාවකි.

  4. නිපක

 • නිපක යනු නුවණ ඇති බවයි.

 • නුවණ ඇති බව යනු තැනට සුදුසු නුවණින් යුතුව ක්‍රියා කිරීම යනුවෙන්ද හැඳින්විය හැක.

 • යහපත අයහපත හැඳින ගැනීමේදී මෙන්ම භාණ්ඩ පරිභෝජනයේදී ද සුදුසු දේ නුසුදුසු දේ නුවණින් යුතුව තෝරා බේරා ගැනීම මෙහිදි බලපොරොත්තු වන නුවණයි.

  අභ්‍යාස:-

  1. පෙළ පොතේ ක්‍රියාකාරකම් සියල්ල කරවන්න.