පදර්ථය - 8-වසර විද්‍යාව

පදර්ථය

පදර්ථය 

ස්කන්ධයක් ඇති අවකාශයේ ඉඩක් ගන්නා ඕනෑම ද්‍රව්‍යයක් පදාර්ථයට අයත්වේ. පදාර්ථය ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට වර්ග කරයි.

1)  සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය 

2)  සංශුද්ධ නොවන ද්‍රව්‍ය (මිශ්‍රණ) 

 

 

සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය 

එක් සංඝටකය කින් පමණක් සෑදී ඇති ද්‍රව්‍ය සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය ලෙස හඳුන්වයි. සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය වලට නිශ්චිත සංයුතියක් ඇත. 

සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය වර්ග දෙකකි 

 

1)  මූල ද්‍රව්‍ය 

2)  සංයෝග 

 

මූල ද්‍රව්‍යය 

භෞතික හා රසායනික ක්‍රමයකින් තවදුරටත් සරල ද්‍රව්‍ය යක් බවට පත්කර නොහැකිය සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය  මුල ද්‍රව්‍ය ලෙස හඳුන්වයි. 

උදා- හයිඩ්‍රජන් (H), ඔක්සිජන් (O), සෝඩියම් (Na), සල්ෆර් (S), කොපර් (Cu)  

මුලද්‍රව්‍ය පවතින භෞතික අවස්ථාව අනුව මුලද්‍රව්‍ය වර්ග කළ හැකිය 

ඝන අවස්ථාවේ පවතින මූලද්‍රව්‍ය 

කාබන් (C), මැග්නීසියම් (Mg), සිල්වර් (Ag), කැල්සියම් (Ca) 

ද්‍රව අවස්ථාවේ පවතින මුලද්‍රව්‍ය 

රසදිය (Hg), බ්‍රෝමීන් (Br) 

 වායු අවස්ථාවේ පවතින මූලද්‍රව්‍ය 

නයිට්‍රජන් (N), ඔක්සිජන් (O), විලියම් (He), ක්ලෝරීන් (Cl) 

 

මූල ද්‍රව්‍ය ලෝහ හා අලෝහ ලෙස ද වර්ග කළ හැකිය. 

ලෝහ මුලද්‍රව්‍ය 

ඇලුමේනියම් (Al), සින්ක්( Zn), ලෙඩ් (Pb), පොටෑසියම් (K) 

අලෝහ මුලද්‍රව්‍ය 

කාබන් (C) , පොස්පරස් (P), ඔක්සිජන් (O), සල්පර් (S) 

 

සංයෝග 

 

මූල ද්‍රව්‍ය දෙකක් හෝ 2ට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් නිශ්චිත අනුපාතයකට රසායනිකව සංයෝජනය වීමෙන් සංයෝග සෑදේ 

සෝඩියම් මුලද්‍රව්‍ය    +  ක්ලෝරින් මූලද්‍රව්‍ය  =   සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් 

උදා - ජලය (H2O), කැල්සියම් කාබනේට් ( CaCO3), කොපර් සල්ෆේට් (CuSO4) 

 

මිශ්‍රණ 

සංඝටක දෙකක් හෝ දෙක්කට  වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවකින් සැදී ඇති සංශුද්ධ නොවන ද්‍රව්‍ය මිශ්‍රණ ලෙස හඳුන්වයි. 

මිශ්‍රණ වර්ග දෙකකි 

01) සමජාතීය මිශ්‍රණ 

02) විෂමජාතීය මිශ්‍රණ 

උදා- සීනි ද්‍රාවණයක්, කොපර් සල්ෆේට් ද්‍රාවණයක්, වාතය, මුහුදු ජලය, කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණයක්