තුන් සූත්‍රය

තුන් සූත්‍රය

මහා මංගල සූත්‍රය

ඒවං මේ සුතං ඒතංසමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති ජේතවනේ අනාථ පිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ අථ ඛෝ අඤ්ඤතරා දේවතා අභික්කන්තාය රත්තියා අභික්කන්ත වණ්ණා කේවල කප්පං ජේතවනං ඕබාසෙත්වා යේන භගවා තේනුපසංකමී උපසංකමිත්වා භගවන්තං අභිවාදෙත්වා ඒකමංතං අට්ඨාසී ඒකමංතං ඨිතා ඛෝ සා දේවතා භගවන්තං ගාථාය අජ්ඣභාසී

බහූදේවා මනුුස්සාචච මංගලානී අචින්තයුං

ආකංඛමාන සොත්ථානං බ්‍රෑහි මංගල මුත්තමං

 

අසේවනාච බලානං පණ්ඩිතානංච සේවනා

පූජා ච පූජනීයානං ඒතං මංගල මුත්තමං

 

පතිරූපදේස වාසෝච පුබිබේ ච කතපුඤ්ඤතා

අත්තසම්මාපණිධි චඒතං මංගලමුත්තමං

 

බිහසච්චංඤ්ච සිප්පඤ්ච විනයෝච සුසික්ඛිතෝ

සුභාසිතාච යාවාචා ඒතං මංගලමුත්තමං

 

මාතාපිතූ උපටඨානං පුත්තදාරස්ස සංගහෝ

අනාකුලා ච කම්මන්තා ඒතං මංගලමුත්තමං

 

දානඤ් ච ධම්මචරියා ච ඤාතකානඤ්ච සංගහෝ

අනවජ්ජානි කම්මානි ඒතං මංගලමුත්තමං

 

ආරති විරති පාපා මජ්ජපානා ච සඤ්ඤමෝ 

අප්පමාදෝ ච ධම්මේසු ඒතං මංගලමුත්තමං

 

ගාරවෝ ච නිවාතෝ ච සන්තුට්ඨී ච කතඤ්ඤුතා

කාලේ්න ධම්ම සාකච්ඡා ඒතං මංගලමුත්තමං

 

තපෝ ච බ්‍රහ්මචරියං ච අරිසච්චානදස්සනං

නිබ්බාණසච්ජිකිරියාච ඒතං මංගලමුත්තමං

 

ඵුට්ඨස්ස ලොකධම්මේහි චිත්තං යස්සන කම්පතී

අසෝකං විරජං කේමං ඒතං මංගල මුත්තමං

 

ඒතාදිසානි කත්වාන සබ්බත්ථමපරාජිතා

සබ්බත්ථ සොත්ථිං ගච්ඡංති තං තේසං මංගලමුත්තමං

 

ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්ථි මේ හෝතු සබ්බදා

ඒතේන සච්ච වජජේන සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු

ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු මේ ජයමංගලං

රතන සූත්‍රය

යානීධ භූතානි සමාගතානි භුම්මානි වා යානිච අන්තලික්ඛො

සබ්බේව භූතා සමනා භවන්තු අථෝපි සක්කච්ච සුණත්තු භාසිතං

 

තස්මාහි භූතානි සාමාථේ සබ්බේ මෙත්තං කරෝථ මානුසියා පජාය

දිවාච රත්තෝ ච හරන්ති යේ බලිං තස්මාහි නේ රක්ඛථ අප්පමත්තා

 

යං කිඤ්චි විත්තං ඉධ වාහුරං වා සග්ගේසු වා යං රතනං පණීතං

න නෝ සමං නත්ථි තථාගතේන ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පණීතං

ඒතේන සච්ඡේන සවත්ථි හෝතු

 

ඛයං විරාගල අමතං පණිතං යදජ්ඤගා සක්‍ය මුනී සමාහිතෝ

න තේන ධම්මේන සමත්ථි කිඤ්චි ඉදම්පි ධම්මේ රතනං පණිතං

ඒතේන සච්චේන සුවත්ථි හෝතු

 

යං බද්ධසෙට්ඨෝ පරිවණ්ණීයී සුචිං සමාධිනන්තරිකඤ්ඤමාහු 

සමාධිනා තේ්න සමෝ න විජ්ජති ඉදම්පි ධම්මේ් රතනං පණිතං 

ඒතේන සච්චේන සුවත්ථි හෝතු

 

යේ පුග්ගලා අට්ඨ සතං පසත්තා චත්තාරි ඒතානි යුගානි හොන්ථී

තේ දක්ඛින්‍යො සුගතස්ස සාවකා ඒතේසු දින්නානි මහප්ඵලානි

ඉදම්පි සංඝේ් රතනං පණිතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ථි හෝත

 

යේ සුප්පයුත්තා මනසා දල්හේන නික්කාමිනෝ ගෝතමසාසනම්හි

තේ පත්තිපත්තා අමතං විගය්හි ලද්ධා මුධා නිබ්බ්‍රතිං භුඤ්ජමානා

ඉදම්පි සංඝේ රතනං පණිතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ථි හෝතු

 

යථින්දඛීලෝ පඨවිං සිතෝ  සියා චතුබ්හි අසම්පකම්පියෝ

තථුපමං සප්පුරිසං වදාමි යෝ අරියසච්චානි අවෙචිච පස්්සති

ඉදම්පි සංඝේ රතනං පණීතං ඒතේන සච්්චේන සුවත්ථි හොන්ථි

 

යේ් අරියසචචානි විභාවයන්ති ගම්භීරපඤ්ඤේන සුදේසිතානි

කිඤ්ඤානි තේ හොන්ති භුසප්පමත්තා නතේ භවං අට්ඨමං ආදියන්තී

ඉදම්පි සංඝේ රතනං පණීතං ඒ්තේන සච්චේන සුවත්ථි හෝතු

 

සභාවස්ස දස්සනසම්පදාය තයස්සු ධම්මා ජහිතා භවන්ති

සක්කායදිට්ඨි විචිකිචිඡිතඤ්ච සිලබ්්බතං වාපි යද්තිථි කිඤුචි

චතූහපායේහි ච විප්පමුත්තෝ ඡවාභිඨානානි අභබ්බෝ කාතං

ඉදම්පි සංඝේ රතනං පණීතං ඒතේන ස්චේන සවත්ති හෝතු

 

කිඤ්චාපි සො කම්මං කරෝති පාපකං කායේන වාචා උද චේතසා වා

අභබ්බෝ සෝ ත්ස පටිච්ඡාදාය අභබ්බතා දිට්ඨපදස්ස වුත්තා

ඉදම්පි සංඝේ රතනං පණීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තිහෝතු

 

වනප්ප ගුම්භේ යතාඵුස්සුතග්ගේ ගිම්හාන මාසේ පඨමස්මිං ගිම්හේ

තථූපමං ධම්මවරං අදේසයි නිබ්බාණ ගාමිං පඨමං හිතාය

ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පණීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ථි හෝතු

 

වරෝ වරඤ්ඤෝ වරදෝ වරාහරෝ අනුත්තරෝ ධම්මවරං අදේසයි

ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පණීතං ඒතේන සච්චේන සවත්ථි හෝතු

 

ඛීණං පුරාණං නවං නත්ථි සම්බවං චිරත්තචිත්තා ආයතිකේ භවස්මිං

තේ ඛීණබීජා අවිරුල්හිච්ඡන්දා නිබ්බන්ති ධීරා යථායංපදීපෝ

ඉදම්පි සංඝේ රතනං පණීතං ඒතේ්න සච්චේ්න සුවත්ථි හෝතු

 

යානීධ භූතානි සමාගතානි භුම්මානි යාවානි ද අන්තලිත්ඛෝ

තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං බුද්ධං නමස්වාමි සුවත්ථි හෝතු

 

යානීධ භූතානි සමාගතානි භුම්මානි යාවානි ච අන්තලික්ඛෝ

තථාගතං දේවමනස්ස පූජිතං ධම්මං නම්සාමි සුවත්ථි හෝතු

 

යානීධ භූතානි සමාගතානී භුම්මානි වායානි ව අන්තලික්ඛෝ

තථාගතං දේවමනුස්ස පූජිතං සංඝං නමස්වාම සුවත්ථි හෝතු

කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය

කරණීය මෙත්ත කුසලේන යං තං සන්තං පදං අභිසමිච්ච

සක්කෝ උජූ ච සූජූ ච සවචෝ තස්ස මදු අනතිමානී

 

සන්තුස්සකෝ ච සභරෝච අප්පකිච්ඡෝච සල්ලහුකවුත්ති

සන්තින්ද්‍රිියෝ්ච නිපකෝච අප්පගබ්බෝ කලේස අනනුගිද්දෝ

 

නච බුද්ධං සමාචරේ කිංචියේන විඤ්ඤෝ පරේ උපවද්‍යෙුං

සුඛිනා් චා ඛේමිනෝ හොන්තු සබ්බේ සත්තා භවන්ත සුඛිතත්වා

 

යේ කේචි පාණභූතත්ථි තසා වා ථාවරා වා අනවසේසා

දීඝාවායේ මහන්තාවා මජ්ඣිමාරස්ස කාණූකථුලා

දිට්ඨාවයේව අහද්දිට්ඨා යේච දූරේ වසන්ති අවිදූරේ

භූති වා සම්භවේසීවා සබ්බේ සත්තා බවන්තු සුක්තත්වා

 

න පරෝ පරං නිකුබ්බේත නාති මඤ්ඤේථ කත්ථචි නං කඤ්චි

ඛ්‍යාෙරා්සනා පටිඝසඤ්ඤා නාඤ්ඤමඤ්ඤස්ස දුක්ඛමිච්ඡ්‍යෙය

 

මතා යථා නියං පුත්තං ආයසා ඒකපුත්තමනරක්ඛේ

ඒවම්පි සබ්බභූතේසු මානසංභරයේ අපරිමානං 

 

මෙත්තංච සබ්බලෝකස්මිං මානසම් භාරයේ අපරිමානං 

උද්ධං අධෝච තිරියංච අසම්බාධංච අවේරං අසපත්තං

 

තිට්ඨං චරං නිසින්නෝ ච සයානෝවා වාච තස්ස මිගත මිත්තෝ

ඒතං සතිං අධිට්ඨ්‍යෙ බ්‍රහ්ම මේතං විහාරං ඉධමාහු

 

දිට්ඨංච අනුපගම්ම සීලවා ද්සනේන සම්පන්නෝ 

කාමේස වින්‍යෙ ගේධං නහි ජාතු ගබ්බස්‍යෙයං පුනරේතී ති.


කතෘ : dilmi diwmini
ලිපිය : තොරතුරක්
කියවූ ගණන : 9,825
කැමති ගණන : 0