25 පාඩම, සිව් සත සනසන සිව් බඹ විහරණ (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)

25 පාඩම, සිව් සත සනසන සිව් බඹ විහරණ (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)

 • බ්‍රහ්ම විහාර යන්නෙන් උසස් පැවැත්ම, ශ්‍රේෂ්ඨ ලෙස හැසිරීම යන අර්ථ ලැබේ.

 • මිනිස් දිවිය උසස් කෙරෙන, මහා බ්‍රහ්මයා සතු වන ගුණ දහම් 4 ක් සතර බ්‍රහ්ම විහරණ නමින් හැඳින් වේ.

  1. මෙත්තා - හිතවත් භාවය හෙවත් මෛත්‍රිය යි.

  2. කරුණා - අනුන්ගේ දුකකදී පිහිට වීමට සිතෙන තරමේ අනුකම්පාව යි.

  3. මුදිතා - අනුන්ගේ සතුටකදී එය තමන්ගේ මෙන් සිතා අවංකව සතුටු විය හැකි ස්වභාවය යි.

  4. උපේක්ඛා - සිතෙහි නොසැලෙන මැදහත් බව යි.

 • දෙමාපියන් "බ්‍රහ්ම" නමින් හැඳින්වෙන්නේ බ්‍රහ්ම විහාර දෙමාපියන් සතු වන බැවිනි.

 • සතර බ්‍රහ්ම විහරණයෙන් යුක්ත වීම තමන්ගේ මෙන්ම අනුන්ගේද සැනසීම පිණිස වේ.

 • සතර බ්‍රහ්ම විහරණයෙක් යුක්ත පුද්ගලයන් වාසය කිරීම සදාචාරවත් සමාජයක් බිහි වීමට හේතු වේ.

  අභ්‍යාස:-

  ශ්‍රේණි විභාගය 2014

  1."යහපත් සමාජ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගීම සඳහා සතර බ්‍රහ්ම විහරණ මහෝපකාරී වේ." මෙම කියමන සනාථ කිරීමට කෙටි විස්තරයක් සපයන්න. (ල.5)

  ආදර්ශ ප්‍රශ්න

  1. බ්‍රහ්ම විහාර ඒ නමින් හැඳින්වෙන්නේ ඇයි? හේතු දක්වන්න. (ල.5)
  2. සමාජය තුල අන්‍යෝන්‍ය සුහදතාවයව වර්ධනය කර ගැනීමට බ්‍රහ්ම විහාර උපකාර වන අන්දම පැහැදිලි කරන්න. (ල.10)