එකට එක යා කරමු අඩු ගොඩ රවුම් කරමුලිපි

මෙම විෂය යටතේ ලිපි සම්පාදනය කර නොමැත