ලොකු ම රූපයේ සිට කුඩා ම රූපය දක්වා තිත් ඉර මත පිළිවෙළින් අඳිමුලිපි

මෙම විෂය යටතේ ලිපි සම්පාදනය කර නොමැත