රූප ගණනට ගැළපෙන ඉලක්කම වටා රවුමක් අඳිමු 1ලිපි

මෙම විෂය යටතේ ලිපි සම්පාදනය කර නොමැත