කුඩා ම රූපයේ සිට ලොකු ම රූපය දක්වා තිත් ඉර මත පිිළිවෙළින් අඳිමුලිපි

මෙම විෂය යටතේ ලිපි සම්පාදනය කර නොමැත