10.1 - ප්‍රතිලෝම සමානුපාතය

මෙම මාතෘකාව යටතේ තවමත් විෂය කාරනා ඇතුළත් කර නොමැත.