10.2 - ප්‍රතිලෝම සමානුපාත වීජිය ආකාරයෙන් දැක්වීම

මෙම මාතෘකාව යටතේ තවමත් විෂය කාරනා ඇතුළත් කර නොමැත.