නාට්‍ය හා රංග කලාව මූලික හැඳින්වීම - 10-වසර නාට්‍ය හා රංග කලාව

නාට්‍ය හා රංග කලාව මූලික හැඳින්වීම

නාට්‍ය කලාව 10 ශ්‍රේණිය

Drama and Theater, Grade 10 

නාට්‍යයක් යනු කුමක්ද ?

 

නාට්‍යයක් යනු යමක් කර පෙන්වීමයි ඒ අනුව නාට්‍යයක් යනු නළු නිළියන් උපයෝගී කරගෙන සතර අභිනය භාවිතයෙන් ප්‍රේක්ෂකයා වෙත යම්කිසි සිදුවීමක් කර පෙන්වීමයි.

 

What is a drama ? 

A drama is a show that shows the audience what the actors are doing using the four gestures.

 

නාට්‍යයත් සතු මූලික ලක්ෂණ අටක් පවතී. ඒවා මෙසේ වේ

There are eight basic features of the play:

 

  1. පිටපතක් තිබීම 

   Having a script 

  1. පිටපත රූපණය කර පෙන්වීමට හැකිවීම

Be able to image and show the script 

  1. ගැටුම් තිබීම 

Conflict of interest

 

  1. ශෛලියක් තිබීම 

  Having a style 

 

  1. කතාවින්‍යාසය 

The alignment of the story

 

  1. සාමූහික බව 

Collectiveness

 

  1. සජීවී බව 

Liveness

 

  1. ප්‍රේක්ෂකයාගේ සහභාගිත්වය 

Audience participation

 

---------------------------------------------

 

 පිටපතක් තිබීම 

 Having a script

 

 යම්කිසි නිශ්චිත පිටපතක් මුල් කර ගනිමින් නාට්‍ය නිර්මාණය කිරීම

 Making plays based on a specific Script

 

---------------------------------------------

 

 පිටපත රූපණය කර පෙන්වීමට හැකිවීම

 Be able to image and show the script

 

 එම නාට්‍ය පිටපත වේදිකාවක් මත නළු නිළියන් පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන් රූපණය කර පෙන්වීම

 It can create the drama on stage with the participation of a group of actors

 

----------------------------------------------

 

 ගැටුම් තිබීම 

 Conflict of interest

 

 යම්කිසි චරිත දෙකක ප්‍රතිවිරුද්ධ බලවේග දෙකක් එකිනෙක ගැටීම නිසා හටගන්නා ගැටුම් නාට්‍යක තිබිය යුතුය

  There must be a conflict drama in which two opposing forces of a given character collide

 

----------------------------------------------

 

 ශෛලියක් තිබීම 

 Having a style

 

 නාට්‍යයක් ඉදිරිපත් කරන ආකාරය ශෛලියක් නම් වෙයිද දාන ශෛලීන් දෙකකි

 How to Play a Drama

 

 - නාට්‍ය ධර්මී | Stylized 

 - ලෝක ධර්මී | Realitic

 

 මීට අමතරව අර්ධශෛලීගත යනුවෙන් ශෛලියක්ද ඇත.

 In addition there is a style called "semisolid.

 

----------------------------------------------- 

 කතාවින්‍යාසය 

 The alignment of the story

 

 නාට්‍යක තිබෙන මුල මැද සහ අග යන කොටස් තුන ය

 There are three main parts, the middle and the last

 

----------------------------------------------- 

 සාමූහික බව 

 Collectiveness 

 නාට්‍යයක් රඟ දැක්වීමේදී ඉදිරිපත් කරන පිරිස එකට එක් වී සාමූහිකව ඉදිරිපත් කිරීම

 When performing a drama, the performers come together collectively

 

----------------------------------------------- 

 ප්‍රේක්ෂකයාගේ සහභාගිත්වය 

 Audience participation

 

 නාට්‍යක් රස විඳීම සඳහා ප්‍රේක්ෂකයන් රැසකගේ සහභාගිත්වයක් තිබිය යුතුය

 There should be a lot of audience involved to enjoy a drama

 

 ----------------------------------------------