අභිධර්මය 2 පාඩම (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) - 10-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

අභිධර්මය 2 පාඩම (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)

සිතේ ගති II

      අකුසල චෛතසික (14)

 • අකුසල සිත් සමග පමණක් යෙදෙන චෛතසික අකුසල චෛතසික නම් වේ.

 • අකුසල චෛතසික 14 කි.

 • ඉන් චෛතසික 4ක් සියලූම අකුසල සිත් වල අඩු නැතිව යෙදේ. ඒවා සබ්බ අකුසල සාධාරණ චෛතසික නම් වේ.

 • ඉතිරි චෛතසික 10 ඒ ඒ අකුසල සිත් සමග සුදුසු පරිදි යෙදේ. • අකුසල චෛතසික කිහිපයක් පහත විස්තර කොට ඇත.

  කුක්කුච්ච - කළ අකුසල් හා නොකළ කුසල් පිළිබඳව සිතමින් පසුතැවිලි වීම.

  ථීන - සිතේ ඇතිවන අලස බව.

  මිද්ධ - චෛතසිකයන්ගේ අලස බව.

 • කුක්කුච්ච චෛතසිකය ද්වේශ සිත් 2 සමග පමණක් යෙදේ. එයද පසුතැවීමක් ඇති විටම පමණක් යෙදේ.

 • යම් සිතක් සමග වරෙක යෙදෙන, තවත් වරෙක් නොයෙදෙන එබඳු චෛතසික අනියතයෝගී චෛතසික නම් වේ.

  උදා:-
  1. කුක්කුච්ච
  2. ථීන
  3. මිද්ධ