අභිධර්මය 7 පාඩම (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) - 10-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

අභිධර්මය 7 පාඩම (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)

නිවන II , III

      සකදාගාමී ආර්ය ශ්‍රාවකයා

 • සෝවාන් වූ පුද්ගලයා,

  1. කාමරාග

  2. පටිඝ

  යන සංයෝජන ධර්ම දෙක තුනී කිරීමෙන් සකදාගාමී වේ.

  කාමරාග - පංචකාම වස්තූන්ට ඇලුම් කිරීම කාමරාගයයි.

  පටිඝ - සිතෙහි ඇතිවන ගැටීම හෙවත් ද්වේශය පටිඝයයි.

 • සතර අපාය, මිනිස් ලොව, සදෙව් ලෝ යන ලෝක 11 කින් යුක්ත කාම ලෝකය ඕරම්භාග යන නමින් හඳුන්වයි.

 • ඕරම්භාගයෙහි උප්පත්තිය ලබා දෙන,

  1. සක්කාය දිට්ඨි

  2. විචිකිච්ඡා

  3. සීලබ්බත පරාමාස

  4. කාමරාග

  5. පටිඝ

  යන සංයෝජන ධර්ම 5 ඕරම්භාගිය සංයෝජන ලෙස හඳුන්වයි.

 • සකදාගාමී පුද්ගලයා කාමලෝකයෙහි උපදින්නේ එක් භවයක් පමණි.

 • එක් වරක් පැමිණෙයි යන අදහස සකදාගාමි (සකිං + ආගාමි) යන වචනයේ ඇත.

  අනාගාමී ආර්‍ය ශ්‍රාවකයා

 • සකදාගාමී වූ පුද්ගලයා කාමරාග, පටිඝ යන සංයෝජන ධර්ම 2 සම්පූර්ණයෙන් දුරු කිරීමෙන් අනාගාමී වේ.

 • අනාගාමී පුද්ගලයා කාමලෝකයෙහි යලි උපදින්නේ නැත.

 • කාමලෝකයට නොපැමිණෙයි යන අදහස අනාගාමී (න + ආගාමි) යන වචනයේ ඇත.

 • අනාගාමී පුද්ගලයා රහත් වීමට පෙර මියගියහොත් රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකයක උපත ලබයි.

  සටහන:-

  අනාගාමී පුද්ගලයා රහත් වීමට පෙර මියගියහොත්,
  i. අවිහ
  ii. ආතප්ප
  iii. සුදස්ස
  iv. සුදස්සි
  v. අකනිට්ඨ
  යන සුද්ධාවාස බ්‍රහ්ම ලෝක 5 න් එකක උපත ලබයි. සුද්ධාවාස බ්‍රහ්ම ලෝක රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක වලට අයත් වේ.

  අභ්‍යාස:-

  ශ්‍රේණි විභාගය 2015

  1. සකදාගාමී තත්වයට පත් පුද්ගලයාගේ ස්වභාවය හඳුන්වා දෙන්න. (ල. 7)