අභිධර්මය 8 පාඩම (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) - 10-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

අභිධර්මය 8 පාඩම (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)

නිවන IV

      අර්හත් ආර්ය ශ්‍රාවකයා

 • අනාගාමි වූ පුද්ගලයා

  1. රූපරාග

  2. අරූපරාග

  3. මාන

  4. උද්ධච්ච

  5. අවිජ්ජා

  යන උද්ධම්භාගිය සංයෝජන 5 සම්පූර්ණයෙන් දුරු කිරීමෙන් රහත් වේ.

  සටහන:-

  1. රූපරාග - රූපාවචර ධ්‍යාන ලබාගැනීමටත් රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක වල ඉපදීමටත් ඇති ආශාව රූපරාගයයි.

  2. අරූපරාග - රූපයන් කෙරෙහි කලකිරී අරූපාවචර ධ්‍යාන ලබාගැනීමටත් අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක වල උප්පත්තිය ලබා ගැනීමටත් ඇති ආශාව අරූපරාගයයි.

  3. මාන - තමන් හා අනුන් සන්සන්දනය කිරීම මානයයි. මානය තෙආකාරය.
  i. සෙය්‍යමාන - තමා අනුන්ට වඩා උසස් යැයි සිතීම.
  ii. හීනමාන - තමා අනුන්ට වඩා පහත් යැයි සිතීම.
  iii. සදිසමාන - තමා හා අනුන් සමාන යැයි සිතීම.

  4. උද්ධච්ච - සිතෙහි විසිරුණු ගතිය උද්ධච්චයයි.

  5. අවිජ්ජා  - අවිද්‍යාව හෙවත් චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳ නොදැනීමයි.

 • රූපාවචර, අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක උද්ධම්භාග යන නමින් හඳුන්වයි.

 • උද්ධම්භාගයෙහි උප්පත්තිය ලබාදෙන බැවින් ඉහත සංයෝජන ධර්ම පහ උද්ධම්භාගිය සංයෝජන ලෙස හැඳින්වේ.

 • දස සංයෝජන ධර්ම දුරු කොට රහත් වීමෙන් කාම, රූප, අරූප යන සම්පූර්ණ ලෝකයෙන් එතෙර වී ලෝකෝත්තර වෙයි.

  අභ්‍යාස :-

  පෙළ පොතේ අභ්‍යාසයම කරවන්න.