අභිධර්මය 9 පාඩම (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) - 10-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

අභිධර්මය 9 පාඩම (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)

නිබ්බාන ධාතු දෙක

 • නිවනේ අවස්ථා දෙකකි,

  1. සඋපාධිසේස නිබ්බාන ධාතු

  2. අනුපාධිසේස නිබ්බාන ධාතු

 • උපාධි යනු පංචස්කන්ධයට යෙදෙන තවත් නමකි. සේස යනු ඉතිරියයි. පංචස්කන්ධය ඉතිරි වීම සඋපාධිසේසය යි.

 • පංචස්කන්ධය ඉතිරිව තිබියදී එනම් ජීවත්ව සිටියදී අර්හත්වය තුලින් අවිද්‍යා තණ්හා දුරු කොට ලබන නිවන සඋපාධිසේස නිබ්බාන ධාතු නම් වේ. මෙය ක්ලේෂ පරිනිර්වාණය ලෙසද හැඳින්වේ.

 • ඉතිරිව තිබූ පංචස්කන්ධය මතු නොපවතින හා නොහටගන්නා පරිදි ලබන නිවන අනුපාදිසේස නිබ්බාන ධාතු නම් වේ. මෙය ස්කන්ධ පරිනිර්වාණය ලෙසද හැඳින්වේ.

 • සඋපාධිසේස නිබ්බානය ලැබූවද අනුපාධිසේස නිබ්බානය ලබන තෙක් කායික සැප මෙන්ම දුකද විඳීමට සිදුවේ.

  අභ්‍යාස :-

  ශ්‍රේණි විභාගය 2011

  1. වේදයිත සුඛය හා අවේදයිත සුඛය යන දෙක කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න. (ල. 6)