පාලි 5 පාඩම (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) - 10-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

පාලි 5 පාඩම (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)

       තද්ධිත

 • තද්ධිත යනු, විශේෂ අර්ථයක් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා නාමයකට පසුව ප්‍රත්‍ය යොදා සාදන පද ය.

 • තද්ධිත ප්‍රධාන කොටස් 3 කි. ඒවානම්,

  1. සාමඤ්ඤ තද්ධිත

  2. භාව තද්ධිත

  3. අව්‍ය තද්ධිත

  1. සාමඤ්ඤ තද්ධිත

  නාමපද + තද්ධිත ප්‍රත්‍යතද්ධිත පදඅර්ථය
  නගර + ඉක නාගරික නගරයෙහි වෙසෙන
  මෙධා + වී මෙධාවී ප්‍රඥා ඇති
  පාප + තර පාපතර වඩා පවිටු
  ධන + වන්තු ධනවන්තු ධනවත්
  සුවණ්ණ + මය සොවණ්ණමය රනින් කරන ලද
   

  2. භාව තද්ධිත

  නාමපද + තද්ධිත ප්‍රත්‍යතද්ධිත පදඅර්ථය
  ජන + තා ජනතා ජන සමූහයා
  සූර + තා සූරතා ශූර බව
  මනුස්ස + ත්ත මනුස්සත්ත මිනිසත් බව
  අරොග + ණ්‍ය අරොග්‍ය නිරෝගී බව
   

  3. අව්‍ය තද්ධිත

  නාමපද + තද්ධිත ප්‍රත්‍යතද්ධිත පදඅර්ථය
  එක + ක්ඛත්තුං එකක්ඛත්තුං එක්වරක්
  දස + ධා දසධා දස ආකාරයකට
  ත + දා තදා එකල්හි
  ය + දා යදා යම් කලෙක
   

  අභ්‍යාස :-
  පෙළ පොතේ අභ්‍යාසය 05 කොටස් 5 ම කරවන්න.

  ශ්‍රේණි විභාගය 2016
  1. පාලියට නගන්න.

  i. පයින් යන්නෝ මාර්ගයෙහි දකුණු පසින් යති.
  ii. නුවර වැස්සෝ භික්ෂූන්ට දන් දෙති - බණ අසති.
  iii. ලෝකයට අයත් සියල්ල අනිත්‍ය භාවයට පැමිණේ.
  iv. ලාභයෝ නිරෝගිවබ පරමකොට ඇත්තාහ.
  v. මිනිසත් බව ලොව දුර්ලභ වෙයි. (ල. 5)

Asanka Amarasingha
2023 11 22 21:05:08