පාලි 7 පාඩම (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) - 10-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

පාලි 7 පාඩම (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)

      උපසර්ග

 • පාලි භාෂාවේ උපසර්ග පද 20කි. ඒවා නම්,

  අති, අධි, අනු, අභි, අප, අපි, අව, ආ, උ, උප, දු, නී, නි, ප, පරා, පරි, පති, වි, සං, සු

 • උපසර්ග පද,

  1. නාමයන් හෝ ක්‍රියාවන් සමග පමණක් යෙදේ.

  2. නාමයක හෝ ක්‍රියාවක මුලට පමණක් යෙදේ.

 • උපසර්ග පදයක් යෙදුනු විට නාම හෝ ක්‍රියා පදයේ මුල් අර්ථය පහත සඳහන් එක් අයුරකින් වෙනස් වෙයි.

  1. අර්ථය වෙනස් වෙයි.

  2. විරුද්ධාර්ථයක් ගෙන දෙයි.

  3. එම අර්ථයම ස්ථීර කරයි.

  1. අර්ථය වෙනස් වෙයි.

  i. ගච්ඡති - යයි
  ii. ආගච්ඡති - එයි
  iii. අනුගච්ඡති - පසුපස යයි

  2. විරුද්ධාර්ථයක් ගෙන දෙයි.

  i. සොත - සැඩ පහර      පටිසොතං - සැඩ පහරට විරුද්ධව
  iii. ජය - දිනුම            පරාජය - පැරදුම
  iii. යොග - එක්වීම       වියොග - වෙන්වීම

  3. එම අර්ථයම ස්ථීර කරයි.

  i. විසෙස - විශේෂවූ         අතිවිශේෂ - ඉතා විශේෂ වූ
  ii. ධම්ම - ධර්මය           අභිධම්ම - උතුම් දර්මය
  iii. බුද්ධ - අවබෝධ කල   සම්බුද්ධ - මනාසේ අවබෝධ කල

  අභ්‍යාස:-

  පෙළ පොතේ අභ්‍යාසය 07  2, 3, 4 කොටස් කරවන්න.