පාලි 8 පාඩම (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) - 10-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

පාලි 8 පාඩම (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)

       විශේෂණ පද

        1. නාම විශේෂණ පද

 • නාම විශේෂණ යනු, නාමයක යම් ගුණයක් හෝ විශේෂත්වයක් ප්‍රකාශ කරන පදයි.

 • මෙහිදී නාම පදය "විශේෂ්‍ය" යනුවෙන්ද නාම විශේෂණ පදය "විශේෂණ" යනුවෙන්ද හඳුන්වයි.

 • විශේෂණ පදය විශේෂ්‍ය පදයාගේ ලිංගයද, විභක්තියද, ඒකවචන/බහුවචන භාවයද ගනී.

  ලිංගවිශේෂණවිශෙෂ්‍යඅර්ථය
  i. පුල්ලිංගික සෙතො ගොණො සුදු ගොනා
  ii. ස්ත්‍රී ලිංගික සෙතා වනිතා සුදු වනිතාව
  iii. නපුංසක ලිංගික සෙතං වත්ථං සුදු වස්ත්‍රය
   
 • නාම විශේෂණ පද කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

  i. මජ්ඣිම - මධ්‍යම
  ii. නීච - පහත්
  iii. උච්ච - උස්
  iv. ඛුද්දක - කුඩා
  v. රස්ස - කොට

  සටහන:-
  පද 5ක් පමණ ලිවීමට උපදෙස් දෙන්න.

  2. ක්‍රියා විශේෂණ පද

 • ක්‍රියා විශේෂණ යනු, ක්‍රියා පදයක යම් විශේෂයක් ප්‍රකාශ කරන පදයි.

 • ක්‍රියා විශේෂණ බොහෝ විට දුතියා විභක්ති ඒකවචනයෙන් සිටී. (දුතියා විභක්ති ඒකවචන ප්‍රත්‍යය - අං)

 • ක්‍රියා විශේෂණ පද කීපයක් පහත දැක්වේ.

  i. සනිකං - සෙමින්
  ii. එවං - මෙසේ

  iii. දුක්ඛං - දුකසේ
  iv. පුරතො - ඉදිරියෙන්
  v. පච්ඡතො - පස්සෙන්

  සටහන:-
  පද 5ක් පමණ ලිවීමට උපදෙස් දෙන්න.

  අභ්‍යාසය:-

  පෙළ පොතේ අභ්‍යාසය 08,  2 සිට 7 දක්වා කොටස් කරවන්න.