12 පාඩම, ඉවසීමේ ගුණයෙන් ජයගත් සූනාපරන්ත පුණ්ණ රහතන් වහන්සේ (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්) - 10-වසර දහම් පාසල (බෞද්ධ)

12 පාඩම, ඉවසීමේ ගුණයෙන් ජයගත් සූනාපරන්ත පුණ්ණ රහතන් වහන්සේ (ඉගැන්වීම් උපකාරක කෙටි සටහන්)

 • පුණ්ණ තෙරුන්ගේ කතාවේ මතකතබා ගතයුතු වැදගත් කරුණු,
  1. පුණ්ණ තෙරුන් හා බුදුරදුන් අතර වූ සංවාදය කෙටියෙන් මතක තබා ගත යුතුය.

  දෝෂාරෝපණය කළොත්...?

  අතින් පයින් නොගසන නිි්සා හොඳ යැයි සිතනවා

  අතින් පයින් පහර දුන්නොත්...?

  ගල් කැට වලින් නොගසන නොසා හොඳ යැයි සිතනවා

  ගල් කැට වලින් පහර දුන්නොත්..?

  දඬු මුගුරු වලින් පහර නොදෙන නිසා හොඳ යැයි සිතනවා

  ආයුධ වලින් පහර නොදෙන නිසා හොඳ යැයි සිතනවා

  මරණයට පත් නොකරන නිසා හොඳ යැයි සිතනවා

  සෙවීමකින් තොරව ආයුධ ගත්තවුන් ලැඛෙනවා යැයි සිතනවා

 • පුණ්ණ තෙරුන්ගේ චරිතයෙන් ගත හැකි ආදර්ශ,
  1. ඉවසීමෙන්, සංවරයෙන්, වීර්යයෙන්, ප්‍රඥ්ඥාවෙන් යුත් පුද්ගලයා කෙටි කලකින්ම තමාටත් අනුන්ටත් යහපතක් සිදු කරයි.